ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 48.28 %
พอใจมาก 7.76 %
พอใจปานกลาง 6.9 %
พอใจน้อย 5.17 %
ควรปรับปรุง 31.9 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 116 คน