ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 48.33 %
พอใจมาก 7.5 %
พอใจปานกลาง 6.67 %
พอใจน้อย 5 %
ควรปรับปรุง 32.5 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 120 คน