ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 47.83 %
พอใจมาก 7.83 %
พอใจปานกลาง 6.96 %
พอใจน้อย 5.22 %
ควรปรับปรุง 32.17 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 115 คน