ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 47.86 %
พอใจมาก 7.69 %
พอใจปานกลาง 6.84 %
พอใจน้อย 5.13 %
ควรปรับปรุง 32.48 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 117 คน