ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  79   คน
  สถิติทั้งหมด
  182239   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เว็บบอร์ด
   
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  โดย : narumol   khojunta  ip:  49.48.96.222   เมื่อ : วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

  <p><img src="http://fa.lnwfile.com/utvgs1.jpg" style="background-repeat:no-repeat; border:0px none; height:843px; width:579px" /></p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p><span style="color:rgb(255, 0, 0); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:18px">แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด</span></strong></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป &nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 &nbsp;และที่แก้ไขเพิ่มเติม</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">10 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">11 ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (Recovered)&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">14 ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย&nbsp;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์&nbsp;</span></p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0); font-family:inherit; font-size:inherit">รายละเอียด</span></strong>&nbsp;<a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">http://ข้อสอบองค์การบริหารอบจ.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html</a></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 102, 255); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong>สนับสนุนโดย</strong></span>&nbsp;<a href="http://newtestbook-shop.lnwshop.com/p/176" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">http://newtestbook-shop.lnwshop.com/p/176</a></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 255, 0); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong>ข้อสอบ</strong></span>&nbsp;<a href="https://sites.google.com/site/hnangsuxsxbxbc/hnangsux-sxb-cea-hnathi-pxngkan-laea-brrthea-satharnphay-xngkhkar-brihar-swn-canghwad" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">https://sites.google.com/site/hnangsuxsxbxbc/hnangsux-sxb-cea-hnathi-pxngkan-laea-brrthea-satharnphay-xngkhkar-brihar-swn-canghwad</a></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px"><span style="color:rgb(204, 153, 255); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong>กดติดตามข่าวเปิดสอบ</strong>&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/-0929830054-1891554167739740/" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">https://www.facebook.com/-0929830054-1891554167739740/</a></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">-----------------------------------------------------------------------</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&gt;&gt;&gt; จำหน่ายแนวข้อสอบ &lt;&lt;&lt;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&gt;&gt;&gt; จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ &nbsp;อัพเดทใหม่ล่าสุด&lt;&lt;&lt;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&gt;&gt;&gt; อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น &lt;&lt;&lt;</span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&gt;&gt;&gt; รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! &lt;&lt;&lt;</span></p>

  <p><span style="color:rgb(204, 153, 255); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:18px">สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054</span></strong></span></p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">หรือ Line@<a href="http://www.testbook-shop.com/webboard/action/%20http://line.me/ti/p/%40gad1456w" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">&nbsp;http://line.me/ti/p/%40gad1456w</a></span></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">มี 3 แบบให้เลือก</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&gt;&gt;มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า&lt;&lt;</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต **</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&nbsp;**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***</span></a></p>

  <p><a href="http://xn--12cbglh8hda3fba0fuatbbi8fe2b67anc.blogspot.com/2016/11/blog-post_70.html" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;"><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px">***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***</span></a></p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:16px"><span style="color:rgb(204, 153, 255); font-family:inherit; font-size:inherit"><strong><span style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:20px">ดาวน์โหลดข้อสอบ</span></strong></span>&nbsp;<a href="http://www.testbook-shop.com/webboard/action/%20http://line.me/ti/p/%40gad1456w" style="cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(234, 176, 0); background-repeat: no-repeat; font-size: inherit; font-family: inherit;">http://line.me/ti/p/%40gad1456w</a></span></p>

  <p><br />
  &nbsp;</p>

  <p><img src="http://forum.eduzones.com/images/board/20160826-1472183187.2807-0.jpg" style="background-repeat:no-repeat; border:0px none; height:494px; width:767px" /></p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครพนม&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสกลนคร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดหนองคาย&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุดรธานี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดยโสธร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเลย&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัด-เชียงราย&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพะเยา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลำพูน&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดน่าน&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลำปาง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตาก&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพิจิตร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุทัยธานี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชัยนาท&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดลพบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสระบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครนายก&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ่างทอง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดราชบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอยุธยา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสระแก้ว&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตราด&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดจันทบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดระยอง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชลบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชุมพร&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดระนอง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพังงา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดกระบี่&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตรัง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพัทลุง&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดภูเก็ต&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสงขลา&nbsp;</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดนราธิวาส</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปัตตานี</p>

  <p>&nbsp;</p>

  <p>แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย &nbsp; องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดยะลา</p>
  เข้าชม : 873


  *** กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ ***


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login