ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  190   คน
  สถิติทั้งหมด
  384643   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เว็บบอร์ด
   
  สอบถาม 3 เรื่อง
  โดย : ฉวีวรรณ  แก้วสูงเนิน  ip:  202.28.118.119   เมื่อ : วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

   อยากสอบถาม อยุ่ 3 เรื่องค่ะ

  คือ

  1 ในกรณี ที่ผู้สูงอายุ เสียชีวิต ช่วง กลางเดือน นั้น ๆ จะสามารถรับเบี้ยยังชีพเดือนนั้น ได้หรือเปล่า

  2 ไปยื่นขอรับเงินสพัฒนาสงเคราะห็ จังหวัด แต่บอกว่าไม่มีงบประมาณมา ให้รอไปก่อน

  3. ในกรณี ผู้ไปยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ ไม่ได้อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน กับผู้ชีวต  และได้นำเอกสารไปยื่นขอรับเงินก่อน ผู้จัดการศพ (ที่เป็นบุตรที่อยุ่สำเนาทะเบียนบ้านกับผู้ตาย จะได้หรือไม่) 
  เข้าชม : 7722

  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารในขั้นตอนต่อไปนะคะ

  ความคิดเห็นที่ #1     ไอพี : 10.10.0.160 โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2557 เวลา 13:49:06

  ตามที่คุณฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน ได้สอบถามเรื่องการยื่นขอรับเงินนั้น เทศบาลเมืองศิลา ได้ตรวจสอบและพิจารณาประกาศและระเบียบต่างๆ สามารถตอบข้อซักถามที่ได้ร้องเรียนมาดังนี้

      ๑. ในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตช่วงกลางเดือนนั้นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกญฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น หมวด ๔ ข้อ ๑๓ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ตามระเบียบนี้ และหมวด ๕ ข้อ ๑๔(๓)วรรค ๒ กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรค ๑ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที สรุปคือไม่สามารถจ่ายให้ได้ตามระเบียบนี้

      ๒. เนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลางน้อย ในการจัดสรรให้เป็นภาพรวมทั้งจังหวัดขอนแก่น งบประมาณที่ได้จึงต้องเฉลี่ยให้ได้ โดยเรียงลำดับความลำบาก และการลงทะเบียนไว้ในเบื้องต้น

       ๓. สามารถยื่นเอกสารได้ตามระเบียบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอบคุณค่ะ

  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา

  ความคิดเห็นที่ #2     ไอพี : 10.10.0.163 โพสต์เมื่อ : 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:05:58


  *** กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ ***


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login