ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
  • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • สมาชิกสภาฯ เขต 1
  • สมาชิกสภาฯ เขต 2
  • สมาชิกสภาฯ เขต 3
  • หัวหน้าส่วนราชการ
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • งานเลขานุการผู้บริหาร
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  • งานส่งเสริมการเกษตร
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • งานสังคมสงเคราะห์
  • งานชุมชนเมือง
  • งานพัฒนาชุมชน
  • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ฝ่ายปกครอง
  • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
  • งานรักษาความสงบ
  • งานธุรการ
  • งานตรวจสอบภายใน
  • กองคลัง‏
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานสถิติการคลัง
  • ฝ่ายพัฒนารายได้
  • งานพัฒนารายได้
  • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
  • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
  • งานธุรการ
  • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานการซื้อและการจ้าง
  • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  • กองช่าง
  • ผู้อำนวยการกองช่าง
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  • งานวิศวกรรม
  • งานผังเมือง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • ฝ่ายการโยธา
  • งานสาธารณูปโภค
  • งานศูนย์เครื่องจักรกล
  • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
  • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
  • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ฝ่ายควบคุมอาคาร
  • งานควบคุมอาคาร
  • งานขออนุญาตอาคาร
  • กองการศึกษา
  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายบริหารการศึกษา
  • งานการศึกษาปฐมวัย
  • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
  • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
  • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
  • งานกีฬาและนันทนาการ
  • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
  • งานแผนงานและโครงการ
  • งานงบประมาณ
  • กองสาธารณสุข
  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานรักษาความสะอาด
  • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานธุรการ

  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
    ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
    online ขณะนี้
    4   คน
    สถิติวันนี้
    77   คน
    สถิติทั้งหมด
    182237   คน
    เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556    ชื่อ - นามสกุล :
    นายธนัญชัย สมสอาด
    ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    เบอร์ติดต่อ : 0878556056
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นางสุทาทิพย์ ทองดี
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    เบอร์ติดต่อ : 089-5701356
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นางสาววิไลพร ช่างแก้ว
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    เบอร์ติดต่อ : 086-8621410
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นายภูมิเดช สุวรรณทัต
    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    เบอร์ติดต่อ :
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    ตำแหน่ง : คนงาน
    เบอร์ติดต่อ :
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นายสมชาย เวชแพทย์
    ตำแหน่ง : คนงาน
    เบอร์ติดต่อ : 089-7138223
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นายบุญถม ต้นโนนเชียง
    ตำแหน่ง : คนงาน
    เบอร์ติดต่อ : 084-2771389
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    ชื่อ - นามสกุล :
    นางสาวธิดาพร ละครขวา
    ตำแหน่ง : คนงาน
    เบอร์ติดต่อ : 084-4092142
    อีเมล์ :
    อื่นๆ :
    หน้าที่   1 |   
    722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
    Admin Login