นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นางกานต์ระวี วงศ์กาสีสมัย
  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเจ้าหน้าที่
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวกาญจนา สอนสูงเนิน
  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเจ้าหน้าที่
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวภชณัช กาลมิตร
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  เบอร์ติดต่อ : 08-1048-2950
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวณัฐกานต์ แก้วพิทักษ์
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 085-7415678
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวงเดือน พวงทวี
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 081-6628074
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / ลูกจ้างประจำ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอาทร บุญศรี
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคล หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมชาย เวชแพทย์
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวหทัยรัตน์ กัสนุกา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายชัชวาล มะเสนา
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุริโย หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพงศธร พลเที่ยง
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางลำปาง เรืองบุญ
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายนิพล โปร่งมณี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุพล คนล่ำ
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัชรินทร์ หล้าสุด
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอรรตพงษ์ ปัญญาดี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนฤมล ศิริศรีเพ็ชร์
  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเจ้าหน้าที่
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเจ้าหน้าที่ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิลาสินี สาลีบุตร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเจ้าหน้าที่ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายนิกร แสนวา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมการเกษตร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวคณิตา ม่วงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมการเกษตร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเกษฎา น้อยวังหิน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมการเกษตร / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจรินทร์ พละศักดิ์
  ตำแหน่ง : ตกแต่งสวน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมการเกษตร / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมการเกษตร / พนักงานจ้าง
  หน้าที่   1 |   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login