นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  47   คน
  สถิติทั้งหมด
  442273   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุรีย์พร พลีศักดิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุชานันท์ พรหมกัณฑ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ : 083-6659647
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุจิตรา เวียงนนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 084-6291998
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอัญริญา ละครขวา
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางประไพพรรณ ปาหมี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
  เบอร์ติดต่อ : 088-0528637
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนฤบล คำดี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุทัย เมืองสอน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางกุลภัสสร์ อันประเสริฐ
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานแผนงานและโครงการ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุทร วงษ์โก
  ตำแหน่ง : ครู (อันดับ คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0883383185
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกริช กองทอง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 085-7569746
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานแผนงานและโครงการ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปัญญา โคตรเทิ้ง
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ : 0834084176
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภานุพงษ์ เพียคำลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเสาวนิตย์ ดาบด้ามแก้ว
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 089-1872466
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานกีฬาและนันทนาการ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางจีราภา กานพรหมมา
  ตำแหน่ง : ครู (อันดับ คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0868649029
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุรีย์พร พลีศักดิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวศุภลักษณา ชาสังข์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ : 0884638775
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานงบประมาณ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสวรส พานิชย์
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานกีฬาและนันทนาการ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเยาวธิดา คำศรี
  ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0856937393
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัษนัย สูงจารย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักสันทนาการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานกีฬาและนันทนาการ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนันต์สิทธิ์ ไชยศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานงบประมาณ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิเชียร ไวยเวย์
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ : 0862258977
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสมพร บุตรพุฒ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 084-6868614
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนันต์สิทธิ์ ไชยศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุภาวดี สิทธิ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางมันทนา สมอุ่มจารย์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางลวย แก้วบุบผา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางมะลิ นิติพจน์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปนัดดา โกศล
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอาภรณ์ทิพย์ ละครขวา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนิรมล อำไธสง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 0804097525
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจิรวรรณ พรหมวารี
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปรีณา สามารถ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัชระ จินดาศรี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนุชรีย์ ทัพวิเศษ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรัตติยา เพียคำลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรุ่งฤดี คำศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเกษร ไวยเวทย์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ : 0823082294
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุไรวรรณ หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางฐาปนีย์ อินทวงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอรอนงค์ ลุนจันทา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางรัชนี แก้วกิ่วจันทร์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพรสวรรค์ ศรีเชียงสา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวิตรี ไชยศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอัมราพร พนยาง
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางกัญญารัตน์ วรีฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสมพร จันทวงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุรศักดิ์ ทับซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเกษร ไวยเวทย์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุไรวรรณ หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคงชัย สิงห์พิมพ์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการศึกษาปฐมวัย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : -
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภาพร นะสา
  ตำแหน่ง : ผู์ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคลชัย สิงห์พิมพ์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  หน้าที่   1 |   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login