นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  45   คน
  สถิติทั้งหมด
  442271   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ : 0819545991
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศุกุล สุยังกุล
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
  เบอร์ติดต่อ : 087-2203855
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปฏิพัทธ์ ดาบด้ามแก้ว
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 089-1879144
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนัญชัย เสาร์ห้า
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณภัทร ไชยนุรัตน์
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 086-2632213
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรุ้งลักษณ์ จันทร์สงคราม
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 089-4197686
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมานพ แพงโสภา
  ตำแหน่ง : ช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 081-3037830
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนกฤต โพธิ์หล้า
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัชระ มาประจักษ์
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคล เมืองทา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 081-2632213
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : วิศกรโยธาชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนวลอนงค์ พลเสนา
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 089-4839493
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอรพรรณ หอมสมบัติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์ติดต่อ : --
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพจิตร ซ้ายขวา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกิตติ ครึบกระโทรก
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมอาคาร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประจักษ์ สิงห์เหลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภคพล ส่งเสริม
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิไลพร ช่างแก้ว
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปฏิพัทธ์ ดาบด้ามแก้ว
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณัฐพล พรมมาแข้
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพลีสา พรกุณา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมรุส พุทธเคน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภัสสร ฉิ่นไพศาล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอรพรรณ หอมสมบัติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมอาคาร / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนุจิตร ดาราชาต
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานวิศวกรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประจักษ์ สิงห์เหลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพุฒิพงษ์ วงษ์ศิลป์
  ตำแหน่ง : วิศวกรสุขาภิบาล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนันทสิริ นามพรม
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานวิศวกรรม / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเผด็จ มุงคุณคำซาว
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสรพงษ์ มูลน้อย
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนกฤต โพธิ์หล้า
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานขออนุญาตอาคาร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพฑูรย์ นันบุญมา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประเสริฐ บุญมี
  ตำแหน่ง : พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ : 087-3734646
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายยรรยง จันทร์เทพย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนาวุฒิ บุตรคำโชติ
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานผังเมือง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายคงศักดิ์ คำชา
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสะอาด แสงจันทร์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนวลอนงค์ จันใต้
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานขออนุญาตอาคาร
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมพร ศรีบุญเรือง
  ตำแหน่ง : พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปัณณทัต โปร่งจิตร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานผังเมือง / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธีระชัย ยอดแคล้ว
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมรุส พุทธเคน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานขออนุญาตอาคาร / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานผังเมือง / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสหรัฐ วันนาศรี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายชนาธิป ภูเกิดพิมพ์
  ตำแหน่ง : สถาปนิก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสถาปัตยกรรม
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพรัตน์ กินริศรี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมคิด อนุชน
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสถาปัตยกรรม / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปรีชา เวชกามา
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานสาธารณูปโภค / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายรัชชานนท์ ช่างแก้ว
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมานพ แพงโสภา
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายยรรยง จันทร์เทพย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่ิองกล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพจิตร ซ้ายขวา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่ิองกล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมศักดิ์ ศรีทอง
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมพร ศรีบุญเรือง
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประเสริฐ บุญมี
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอาทิตย์ พวกพระลับ
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานศูนย์เครื่องจักรกล / พนักงานจ้าง
  หน้าที่   1 | 2 |  > 
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login