ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  363   คน
  สถิติทั้งหมด
  314915   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ : 0983565455
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพุทธรักษา บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทรัพย์สิน
  เบอร์ติดต่อ : 089-7121912
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภาภรณ์ พุทธพงษ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  เบอร์ติดต่อ : 083-4133729
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเพ็ญนี่ ไชยหงษา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  เบอร์ติดต่อ : 085-0082647
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจิรัชญา ไมตรีจิตร
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 089-7102239
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภูมิวัฒน์ สอนสูงเนิน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ : 087-6438550
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนัญชัย สมสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ : 0878556056
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจีราภร พิมพา
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 081-7297078
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจีราภร พิมพา
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุทาทิพย์ ทองดี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ : 089-5701356
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสังวาล แก้วสาธร
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 087-2284285
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุพจน์ คนสูง
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสังวาล แก้วสาธร
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / ลูกจ้างประจำ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวรพรรณ ชาสมบัติ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเงินและบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนัญชัย สมสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานพัฒนารายได้
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางน้ำฝน จึงตระกูล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพรทิพย์ ยิ้มจู
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเงินและบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุภาวดี ลุนพุฒ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการซื้อและการจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวรพรรณ ชาสมบัติ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ : 081-7491372
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิไลพร ช่างแก้ว
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ : 086-8621410
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพรพิมล เมืองทา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวยุวดี โนนทิง
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเงินและบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภูริเดช สุวรรณทัต
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานพัฒนารายได้ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ชื่อ - นามสกุล :
  -
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการเงินและบัญชี
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอวิยดา สังฆวรรณา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานการซื้อและการจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพัทธาวดี บุตรศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ : 081-9541285
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพรทิพย์ ยิ้มจู
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  หน้าที่   1 | 2 | 3 |  > 
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login