นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุธารัตน์ โชคกำเนิด
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  เบอร์ติดต่อ : 08-1391-1488
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุมิตรา จันทร์อักษร
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  เบอร์ติดต่อ : 082-3179960
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวกัญญารัตน์ จวนสาง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนิติการ
  เบอร์ติดต่อ : 061-8529269
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิสิตธ์ แก้วอุดม
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 086-8508308
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวคัชรินทร์ กอสุข
  ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณัฐดะนัย คงศรี
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริหารงานทั่วไป
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพัชรียา โตเจริญ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร
  เบอร์ติดต่อ : 083-6652017
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวนัสรินทร์ ธรรมวงศา
  ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ : 086-8725008
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานนิติกรรมสัญญา
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสจีภรณ์ วงศ์คง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุริยาพร ตราชู
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานจัดทำงบประมาณ
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายฉัตรชัย หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานนิติกรรมสัญญา / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเกษศิรินทร์ จันทร์ดา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานจัดทำงบประมาณ / พนักงานจ้าง
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิภาพร พลสม
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจรรยา แสนสมบัติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวมณีรัตน์ สุดน้อย
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ : งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
  หน้าที่   1 |   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login