ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  78   คน
  สถิติทั้งหมด
  182238   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  15/07/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/07/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/07/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๑) ทะเบียน ๘๕-๐๙๑๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2019 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์มีเสียงดังและระบบความร้อนผิดปกติ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7139 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/07/2019 : จ้างขยายเขตประปา สายดอนยาง - ดงพอง (ช่วงแยก 3L ฝั่งซ้ายและขวา) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 โดยการวางท่อประปา ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/209/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/07/2019 : จ้างทำป้ายโรลอัพรุ่นมาตรฐาน โครงอลูมิเนียม พร้อมงานพิมพ์ของสำนักปลัด ขนาด 80X200 ซม. จำนวน 6 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/07/2019 : ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : จ้างก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คสล.สายบ้านบึงอีเฒ่าถึงสหกรณ์หนองหวาย หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดบรรจุซอง (20 กรัม/ซอง 1,250 ซอง/ถัง) จำนวน 30 ถัง เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก
  05/07/2019 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 500 ลบ.ม.)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และสำหรับใช้จัดเก็บเอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่ต่ำกว่า ๑๒ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า รุ่น Extra ความจุขนาด ๑๔ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2019 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำเย็นแบบคว่ำถังน้ำ ขนาด ๑๘.๙ ลิตร พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/07/2019 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/07/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/07/2019 : ซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เพื่อให้ชุดตู้โทรศัพท์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ปกติ
  03/07/2019 : จ้างซ่อมแซมระบบไฟเครื่องยนต์รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 3224 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2019 : จ้างติดตั้งเว็ปไซด์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2019 : จ้างตรวจเช็คช่วงล่าง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 461 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2019 : ซื้อบ่อพัก ศก. 0.80 เมตร ขนาด 1.00X1.00 เมตรของกองช่าง จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/07/2019 : จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/07/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2019 : จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิล) แบบที่ 1 จำนวน 1 ป้าย แบบที่ 2 จำนวน 14 ป้าย และแบบที่ 3 จำนวน 14 ป้าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ป้าย เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
  28/06/2019 : จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/06/2019 : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/06/2019 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ 20,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขต 2143 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/06/2019 : จ้างเปลี่ยนชุดเมนบอร์ด จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๑๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/06/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับรถปัดกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๕-๔๔๑๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2019 : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม จำนวน 4 รายการ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อใช้เก็บเอกสารและบันทึกรายละเอียดความรู้จากวิทยากรในการอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2019 : ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 30 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2019 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24/06/2019 : จ้างตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษา (ขบวนที่ 2)โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาและขนวนแห่เทียนพรรษา (ขบวนที่ 1) โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมแห่ จำนวน 1 ชุด โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุสนามของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/06/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ เพื่ใช้ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยแนวทาง 5 ส. เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/06/2019 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 18 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/06/2019 : จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองศิลา ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 ขนาดเอ 4/8 หน้า 4 สี กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรมของสำนักปลัด จำนวน 200 ฉบับ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/06/2019 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login