ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  50   คน
  สถิติทั้งหมด
  170163   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  21/05/2019 : จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 84-2257 ขอนแก่น จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผร 5910 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2019 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง จำนวน 18 ลิตร ) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผร 5910 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2019 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๑๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2019 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2019 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2019 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/05/2019 : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/05/2019 : จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม ตามระยะ 50,000 กิโลเมตร สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 9901 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/05/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๑๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/05/2019 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบกำหนด รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 85-6956 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2019 : ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/05/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/05/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กล ๔๐๕๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/05/2019 : ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ของสมนาคุณ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/05/2019 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบแอร์ สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 7139 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/05/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2019 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขลักษณะสถานที่กักกันโรคสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง (สุนัข,แมว) บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ รวม ๓๑ วัน ๆ ละ ๓๒๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2019 : จ้างจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2019 : ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2019 : จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองศิลา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562-มีนาคม 2562 ขนาดเอ 4/8 หน้า 4 สี กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม จำนวน 200 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อลูกรัง จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ราคาลูกบาศก์เมตรละ 190.13 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก) สำหรับรถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 3224 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ถัง) สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2019 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (ตรงข้ามวัดป่าโนนม่วง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2019 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที บ้านโกทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2019 : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น + น้ำมัน จำนวน 3 คัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลเมืองศิลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 24-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2019 : ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/04/2019 : จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล.ซอยเทพรักษา(ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/04/2019 : จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ซอยแสนสบาย(ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/04/2019 : จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล.ซอยร่มเย็น(ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/04/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๘) ทะเบียน ๘๕-๖๙๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/04/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๐) ทะเบียน ๘๔-๙๙๑๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/04/2019 : จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนแผ่นคลัช รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห 7248 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/04/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๑) ทะเบียน ๘๕-๐๙๑๙ ขอนแแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/04/2019 : จ้างติดตั้งเดินสายเครื่องแฟ็กซ์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 4หมายเลข 043-246506,043-256508,043-246509,043-465534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/04/2019 : ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX ของกองช่าง จำนวน 2 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/04/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องกองช่าง เทศบาลเมืองศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/04/2019 : จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้ในการจัดงานพระบรมราชาภิเษก กำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/04/2019 : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เมษายน 2562
  03/04/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/04/2019 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ สำนวน 4 เส้น) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค 9901 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/04/2019 : จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120 X 240 ซม. จำนวน 29 ป้ายเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ช่วงเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/04/2019 : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) สำหรับใช้ฉีดพ่นยุง และแมลง เพื่อกำจัดและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตพื้นที่ตำบลศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login