นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  21/10/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/10/2021 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 460 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/10/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 86-0579 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/10/2021 : จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องตามรอบที่กำหนด สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/10/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (มอเตอร์คันเร่ง ) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/10/2021 : จ้างหุ้มชุดโซฟาหนังเทียม (พีวีซี) หมายเลขครุภัณฑ์ 403-50-0003 จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว และโซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2021 : ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร จำนวน 3,600 ถังๆละ 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565(เบิกจ่ายเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน ตามจำนวนที่ส่งจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2021 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2021 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/10/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/09/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ทักษะ) ของกองช่าง เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/09/2021 : จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/09/2021 : จ้างจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบปั๊มฉีดน้ำดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผร 5910 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว ทะเบียน ๘๔-๙๘๓๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/09/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและจนส่ง จำนวน 10 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตง 681 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/09/2021 : จ้างจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ป้ายไวนิลโครงการและป้ายโรลอัพประชาสัมพันธ์ โครงการขยะเหลือศูนย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/09/2021 : จ้างถอด-ย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ภายในห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา และห้องกิจการสภาเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ตามระยะทาง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขต 2143 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2021 : จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมเข้าเล่มสันกาวปกเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการภายในกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๑-๕๕-๐๐๓๗ , ๔๒๑-๕๘-๐๐๗๓) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๔) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2021 : ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2021 : ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก
  15/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง) สำหรับใช้เปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (ติดตั้งภายในห้องสำนักปลัด และห้องประชุม ชั้น ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้จัดทำโครงเหล็กครอบเทียนพรรษามีอายุการใช้งานได้ยาวนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2021 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เติมผงเคมีดับเพลิง,หัวฉีดน้ำ,สายส่งน้ำ,หมวกดับเพลิง) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ไฟไหม้สายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/09/2021 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิก,จาระบี,น้ำมันเครื่อง,นำ้มันเบรค)จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2021 : จ้างเหมาติดตั้งระบบติดตามผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศิลาเพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ ๘๘๑๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2021 : ซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
  09/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/09/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าดอนยางริเวอร์แพ หมู่ที่ 11 บ้านดอนยาง โดยวิธีคัดเลือก
  08/09/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนศิลา-ทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 18 โดยวิธีคัดเลือก
  08/09/2021 : ซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
  08/09/2021 : ซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
  08/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถตู้ (สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน นข ๗๒๘๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/09/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๘) ทะเบียน ๘๕-๖๙๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 500 ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/09/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟนไร้สาย,สายสัญญาณพ่วงต่อกล้อง,สายAV)จำนวน 4 รายกร เพื่อใช้ในการจัดประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 สายกลางบ้าน(ฝั่งขวา) โดยวิธีคัดเลือก
  06/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการบริการประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ และทำราวกั้นถนนแบบเหล็กเพื่อป้องกันอันตรายบนท้องถนน ภายในตำบลศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการบริการประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ เช่นรถสตาร์ทไม่ติด หรือยางแตก ยางรั่ว ในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ไฟกระพริบโซล่า สีแดง,กระจกโค้ง, แผงกั้นจราจร) เพื่อใช้ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป-มา บนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login