ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  219   คน
  สถิติทั้งหมด
  312960   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  31/07/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดอดุลย์แก้วมอดี หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยใต้คูหนองทุ่มต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 25 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/07/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/07/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/07/2020 : ซื้อวัสดุสนามของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/07/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจพัฒนา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 5 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 4 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์การเกษตรเลื่อยยนต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กฉ 7139 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7595 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บห 7248 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนบึงอีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 11 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 9 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 20 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 12 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 20 รายการ(ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 10 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 84-2257 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๑) ทะเบียน ๘๕-๐๙๑๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 28 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยลิขิตสบาย10หมู่ที่ 23 บ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สี่แยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 โดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 25 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 7 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 4 รายการ(ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศิลา จำนวน 8 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/07/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษาเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 5 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/07/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผบ 7332 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/07/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2020 : ประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงพื้นต่ำ แบบ 3 เพลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  09/07/2020 : จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิค รั่วซึม สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้คืนสู่สภาพเดิมผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เขตตำบลศิลาได้มีประชาชนจำนวน 2 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน จำนวน 5 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  09/07/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮดรอลิค) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-1448 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/07/2020 : จ้างถ่ายเอกสารหนังสือราชการ เพื่อเป็นเอกสารแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/07/2020 : จ้างจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองศิลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2563-พฤษภาคม 2563 จำนวน 200 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/06/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/06/2020 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สต๊อกของ) สำหรับใช้เปลี่ยนถ่ายให้กับรถยนต์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ทุกคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/06/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๘) ทะเบียน ๘๕-๖๙๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2020 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๙) ทะเบียน ๘๔-๗๒๗๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนแทนยางรถยนต์ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๙) ทะเบียน ๘๔-๗๒๗๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2020 : จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบไฟ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บน2054 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login