ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  245   คน
  สถิติทั้งหมด
  199995   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  18/09/2019 : จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สามแยกบ้านนายสังคม หมื่นกันยา ถึงสี่แยกบ้านนายทองพูล ด้วงวังหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/09/2019 : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/09/2019 : จ้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วง?มิตรภาพ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/09/2019 : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0110) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถแมคโครขุดตัก ทะเบียน ตค ๘๒๘๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๑) ทะเบียน ๘๕-๐๙๑๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/09/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับรถกระเช้า ทะเบียน ๘๓-๑๔๔๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/09/2019 : จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0024,416-51-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/09/2019 : ซื้อกระดาษต่อเนื่องขนาด 15X11 นิ้ว จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2019 : จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยขามแก่น 1 บ้านเกษร หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2019 : จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามระยะทางการใช้งาน พร้อมเปลี่ยนถ่ายวัสดุหล่อลื่นและอะไหล่ที่จำเป็นตามอายุการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๗๕๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2019 : จ้างทำป้าย จำนวน 26 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2019 : ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 33 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2019 : ซื้อหมึก FUJI XEROX P ๒๖๕ DW จำนวน ๕ กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2019 : จ้างทำป้ายเหล็กห้ามทิ้งขยะ ขนาด 80X120 เซ็นติเมตร พร้อมติดตั้งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2019 : ซื้อหินคลุกของกองช่าง จำนวน 700 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแนบท้่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2019 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2019 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/09/2019 : ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/09/2019 : วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๖) ทะเบียน ๘๕-๔๙๐๗ ขอนแก่น
  06/09/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๑-๐๐๐๕ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บห ๗๒๔๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๑-๐๐๐๖ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0168) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : ซื้อสีสเปย์แลคเกอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/09/2019 : จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 160 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/09/2019 : จ้างจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลเมืองศิลา ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถนายน-กรกฎาคม 2562 ขนาดเอ 4/8 หน้า 4 สี กระดาษอารืตมัน 160 แกรม จำนวน 200 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/09/2019 : จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพให้บริการของหน่วยงาน อปท. ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/09/2019 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/09/2019 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/09/2019 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้เปลี่ยนถ่ายให้กับรถยนต์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ทุกคัน (สต๊อกของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/09/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ ๘๘๑๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/09/2019 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศเบาะปรับเอนได้ พร้อมน้ำมันของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/09/2019 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุสาธิต จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/08/2019 : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/08/2019 : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/08/2019 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถตู้กู้ชีพ ทะเบียน นข ๗๒๘๖ ขอนแก่น (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/08/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้กับรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กล ๔๐๕๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/08/2019 : จ้างทำป้ายไหล่ทางระเบียบคำสั่งห้ามทิ้งขยะของสำนักปลัด ขนาด 120X80 ซม. สูง 160 ซม. จำนวน 3 ป้าย (ป้ายเหล็ก)และป้ายไวนิลประกอบโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/08/2019 : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากผลิตภัณฑ์โครงการอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/08/2019 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุสาธิต จำนวน ๖๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/08/2019 : ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/08/2019 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/08/2019 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/08/2019 : ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22/08/2019 : จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ , เอกสารคู่มือประกอบการจัดโครงการ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา คณะทำงาน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/08/2019 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา คณะทำงาน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/08/2019 : จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/08/2019 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login