ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  191   คน
  สถิติทั้งหมด
  384644   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  07/05/2021 : จ้างซ่อมแซมตามระยะทาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข ผษ 4398 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/05/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๔) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2021 : จ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทงานแกะสลัก) เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรม (ขบวนแห่) ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ ภายในพื้นที่ตำบลศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2021 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : จ้างซ่อมแซมสายไฮดรอลิค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-1448 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตง 681 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/04/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/04/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนแทนยางรถยนต์ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๙) ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 26 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทรายละเอียด จำนวน 20 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ศ๑๗) ทะเบียน ๘๕-๖๙๗๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถปัดกวาดถนน ทะเบียน ๘๕-๔๔๑๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ผ้าปิดจมูกแบบซักได้ จำนวน ๒๔๐ ผืน ๆ ละ ๔๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุการเกษตรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สต๊อกของ) สำหรับใช้เปลี่ยนถ่ายให้กับรถยนต์ในความรับผิดชอบ ของกองสาธารณสุขฯ ทุกคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 24 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/04/2021 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๑๓) ทะเบียน ๘๕-๓๖๖๒ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/04/2021 : จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และระบบช่วงล่าง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 461 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 2 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา 4 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 3รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 9 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 25 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 13 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 6 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 7 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทสบาลเมืองศิลา จำนวน 10 รายการ(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/04/2021 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : จ้างจ้างทำภัตราหารเพลน (ปิ่นโต) สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อใช้ในงานรัฐพิฑี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.)ๆละ 188.-บาท ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)ของกองช่างเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 600 ลบ.ม.ๆละ 454.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 14 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง จำนวน 2 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/04/2021 : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/04/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/03/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/03/2021 : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่ตำบลศิลา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/03/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนทั้ง 7 จุด เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login