นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  49   คน
  สถิติทั้งหมด
  442275   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แผนป้องกันการทุจริต / รายงานผล 

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                               -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี  2562
                               -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ของเทศบาลเมืองศิลา
                               -มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
                               -มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
                               -ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
                               -คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลา
                               
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                              -แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
                              -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองศิลา พ.ศ.2563  
                              -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
                              -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
  ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือน แรกของเทศบาลเมืองศิลา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อมูลระยะเวลา 6 เดือน แรกของเทศบาลเมืองศิลา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ข้อมูลระยะเวลา 12 เดือน ของเทศบาลเมืองศิลา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ 2563
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
  -แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี   
                                                    
                           
  รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองศิลา 
                            รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศิลา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                             
  -รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองศิลา
                             -รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความทโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศิลา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เข้าชม : 19528
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login