นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  คู่มือฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  คู่มือฯ แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  คู่มือฯ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

                 

           ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและการมีส่วนของผู้บริหาร

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

  -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   

  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  -มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียมีส่วนร่วม

  -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  -มาตรการป้องกันการรับสินบน

  -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม


  -สถิติผู้เข้าใช้บริการประจำปี 
  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    


  เข้าชม : 23634
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login