นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แบบฟอร์มใบขออนุญาต 

  การขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองศิลา

     - การขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองศิลา
   
   
  การขออนุญาตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

     
  - การขออนุญาตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

  แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง

     
  1. บันทึกการรับเอกสาร  แผ่นที่ 1

     
  2. บันทึกการตรวจสถานที่ก่อสร้าง

     
  3. แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข

     
  4. หนังสือคุมงานสำหรับอาคารธรรมดา

     
  5. แบบ  น 4

     
  6. หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน

     
  7. หนังสือรับรองสถาปนิก,วิศวกร

     
  8. หนังสือให้ยินยอมปลูกสร้างอาคารชิดเขต


  แบบฟอร์มขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

   
   - แบบฟอร์มขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน


  แบบขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล


      - แบบขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

      - แบบขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

      - คำขอเลิกใช้น้ำบาดาล

      - คำขอต่อใบอนุญาต


  แบบฟอร์มคำร้อง

     - แบบฟอร์มคำร้อง

     - คำร้องทั่วไป  2556


  เข้าชม : 25664
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login