ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  231   คน
  สถิติทั้งหมด
  288428   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แผนพัฒนาบุคลากร /การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


  การสร้างทางก้าวหน้าสายอาชีพ

                         - เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่ง
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                         
  - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                         
  -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
                          ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

                       
  -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                        -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562    แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)


  เข้าชม : 5041
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login