นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  53   คน
  สถิติทั้งหมด
  442279   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รายงานผลการติดตามและรายงานผล 

   -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

                  - ไตรมาสที่ 1

                  - ไตรมาสที่ 2
             
                    
  - ไตรมาสที่ 3
            
   - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน 
                    ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  )


   -รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายก

                 -
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เทศบาลเมืองศิลา ประจำปี พ.ศ. 2563

   -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

                  
  -ไตรมาสที่ 1

                  -ไตรมาสที่ 2

                  - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  -ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2562

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

                 -ไตรมาสที่ 1 

                 -ไตรมาสที่ 2

                 -ไตรมาสที่ 3

  *********************************************************************************************************************************
   ายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบา่ลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - ตุลาคม 2561)

   บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


  เข้าชม : 25159
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login