นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  42   คน
  สถิติทั้งหมด
  442268   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 

    ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559-2564 

  - ประจำเดือน สิงหาคม 2564

  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

  - ประจำเดือน มิถุนายน 2564

  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  - ประจำเดือน เมษายน 2564

  - ประจำเดือน มีนาคม 2564

  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


  - ประจำเดือน มกราคม 256
  4

  - ประจำเดือน ธันวาคม  2563

  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  - ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  -ประจำเดือน กันยายน 2563

  -ประจำเดือน สิงหาคม  2563

  -ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  - ประจำเดือน มิถุนายน 2563

  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2563


  -ประจำเดือน เมษายน 2563

  -ประจำเดือน มีนาคม 2563

  -ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  -ประจำเดือน มกราคม 2563

  -ประจำเดือน ธันวาคม 2562

  -ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  -ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  -ประจำเดือน กันยายน 2562

  -ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  -ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  -ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  -ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  -ประจำเดือน เมษายน 2562

  -ประจำเดือน มีนาคม 2562

  -ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  -ประจำเดือน มกราคม 2562

  -ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  -ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  -ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  -ประจำเดือน กันยายน 2561

  -ประจำเดือน สิงหาคม 2561


  -ประจำเดือน กรกฎาคม  2561

  -ประจำเดือน มิถุนายน  2561


  -ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  -ประจำเดือน เมษายน 2561

  -ประจำเดือน มีนาคม 2561

  -ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561

  -ประจำเดือน มกราคม 2561

  -ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

  ประจำเดือน ตุลาคม 2560

  ประจำเดือน กันยาน 2560

  ประจำเดือน สิงหาคม 2560

  -  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

  -  ประจำเดือน มิถุนายน 2560

  -  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

  -  ประจำเดือน เมษายน 2560

  -  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  -  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  -  ประจำเดือน มกราคม 2560

  -  ประจำเดือน ธันวาคม 2559


  เข้าชม : 24309
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login