นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  42   คน
  สถิติทั้งหมด
  442268   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สถิติการบริการ 

   สถิติจำนวนประชากรที่มาติดต่อรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2564
                      
                            - เดือน มกราคม - เมษายน  2564
   สถิติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
                   
                          - ประจำเดือน  ตุลาคม 2562
                          - ประจำเดือน  พฤศิจกายน  2562
                          - ประจำเดือน  ธันวาคม  2562
                          - ประจำเดือน  มกราคม  2563 
                          - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
                          
  - ประจำเดือน มีนาคม 2563
                          - ประจำเดือน เมษายน 2563
                          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
                          - ประจำเดือน มิถุนายน 2563
                          - ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
                          - ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                          - ประจำเดือน กันยายน 2563
                          - ประจำเดือน ตุลาคม 2563
                          - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
                          -ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
                          -ประจำเดือน มกราคม 2564
                          -ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
                          -ประจำเดือน มีนาคม 2564
                          -ประจำเดือน เมษายน 2564
                       
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

                         - ประจำเดือน มกราคม 2563
                         - 
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
                         - 
  ประจำเดือน มีนาคม 2563
                         - 
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
                         - ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
                         - ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
                         - ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                         - ประจำเดือน กันยายน 2563 
                         - ประจำเดือน ตุลาคม 2563
                         - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
                         
  - ประจำเดือน ธันวาคม  2563 
                         - ประจำเดือน มกราคม 2564
                         - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
                         - ประจำเดือน มีนาคม 2564 
                         -ประจำเดือน เมษายน 2564 
                         
  -ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
                         -ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
                         -ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
                         -ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
                         -ประจำเดือน กันยายน 2564
  รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ.2558
                       
                        -ประจำเดือน ตุลาคม  2563
                        -ประจำเเดือน พฤศจิกายน  2563
                        -ประจำเดือน ธันวาคม  2563
                        -ประจำเดือน มกราคม  2564
                        -ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564
                        -ประจำเดือน มีนาคม  2564
                        -ประจำเดือน เมษายน  2564
   


   


  เข้าชม : 25090
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login