นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  45   คน
  สถิติทั้งหมด
  442271   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล 

    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล


  1.  ประเภทบริหารท้องถิ่น

      
  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

  2.  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

       - 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

       - 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

       - 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

       - 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

       - 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

       - 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

  3.  ประเภทวิชาการ

         - 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

         - 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

         - 3701 วิศวกรโยธา

          - 3702 สถาปนิก

          - 3703 นักผังเมือง

          - 3704 วิศวกรเครื่องกล

           - 3705 วิศวกรไฟฟ้า.

           - 3706 วิศวกรสุขาภิบาล

           - 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

           - 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  4.  ประเภททั่วไป

            - 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

            - 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

            - 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

            - 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

            - 4701 นายช่างโยธา

            - 4702 นายช่างเขียนแบบ

            - 4704 นายช่างผังเมือง

             - 4705 นายช่างเครื่องกล

             - 4706 นายช่างไฟฟ้า

             - 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

             - 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  เข้าชม : 24374
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login