ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  318   คน
  สถิติทั้งหมด
  314870   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ด้านงานตรวจสอบภายใน 

  1. กฎบัตร
    ทบทวนกฎบัตรและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

  2. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
     ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  3. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
     รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ.2562 

  4. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
     แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

  5. แผนการตรวจสอบภายใน
    แผนการตรวจสอบประจำปี 

  รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปี 2563
     กองสาธารณสุขฯ 

  7. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
     แผนปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.2563 

  8. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
     รายงานผลการตรวจสอบปีพ.ศ.2562  


  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  1.กฏบัตร

     - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

  2.การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
  ssss
     
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2561

  4.แผนการปฏิบัติงาน

    -  
  แผนการปฏิบัติงาน ปี 2562

  5.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

     รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2561


  เข้าชม : 7998
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login