นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  45   คน
  สถิติทั้งหมด
  442271   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ด้านงานตรวจสอบภายใน 

  ด้านงานตรวจสอบภายใน

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


  งานตรวจสอบภายใน

  1.กฎบัตร
  2.กรอบคุณธรรม
  3.นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  4.แผนการตรวจสอบประจำปี 2564
  5.ปฏิทินปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
  6.สรุปรายงานผผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

                           สรุปการให้คำปรึกษาในปี 2563

                          สรุปรวมขั้นตอนกระบวนการควบคุมภายในปี 2563

                          สรุปรวมขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบภายในปี 2563 

   


  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  1. กฎบัตร

    ทบทวนกฎบัตรและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

  2. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
     ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  3. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
     รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ.2562 

  4. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
     แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

  5. แผนการตรวจสอบภายใน
    แผนการตรวจสอบประจำปี 

  รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปี 2563
     กองสาธารณสุขฯ 

  7. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
     แผนปฏิบัติงาน ปีพ.ศ.2563 

  8. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
     รายงานผลการตรวจสอบปีพ.ศ.2562  


  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


  1.กฏบัตร

     - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

  2.การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
  ssss
     
  รายงานผลการประเมินตนเอง พ.ศ. 2561

  4.แผนการปฏิบัติงาน

    -  
  แผนการปฏิบัติงาน ปี 2562

  5.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

     รายงานผลการตรวจสอบ ปี 2561


  เข้าชม : 28717
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login