นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  46   คน
  สถิติทั้งหมด
  442272   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ด้านงานควบคุมภายใน 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


  ► 1. ด้านการติดตามและรายงานการประเมินตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน

  ⇒ บันทึกปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลเมืองศิลา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 

  ⇒ แจ้งประชุมเพื่อวางแผนการควบคุมภายในสำนัก/กอง 


  ⇒ ระดับหน่วยงานย่อย
  รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4  
  รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  1. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
          
     แบบสอบถามการควบคุมภายใน
               รายงานแบบสอบประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
               บันทึกประชุมและระเบียบวาระการประเมินผลปรับปรุงการควมคุมภายใน พ.ศ.2560
               แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย เทศบาลเมืองศิลา
               รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงฯสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559
               รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  2. ด้านการติดตามและรายงานการประเมินตามระเบียบ
          
       บันทึกปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน พ.ศ.2559
              บันทึกปรับปรุงคำสั่งและการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 พ.ศ.2560
               
  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองศิลา พ.ศ.2560


  3.  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับหน่วยงานย่อย

             
     สำนักปลัด
                              ปย.1 สำนักปลัด
                                    ปย.2 สำนักปลัด
                 กองคลัง
                               ปย.1 กองคลัง
                                    ปย.2 กองคลัง


              
    กองช่าง
                              ปย.1 กองช่าง
                                    ปย.2 กองช่าง
         
                     กองการศึกษา
                                       ปย.1 กองการศึกษา
                                    ปย.2 กองการศึกษา

                    
                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                      ปย.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               


  4.  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ6 ระดับหน่วยรับตรวจ

                               ปอ.1
                                     
  ปอ.2 
                                     
  ปอ.3


  5.  รายงานสอบทานประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน

                                         ปส.
      


  เข้าชม : 31197
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login