นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  52   คน
  สถิติทั้งหมด
  442278   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  

   สรุปรายงาน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  สรุปผลการสำรวจโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  สรุปรายงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code
  สรุปรายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

  สรุปผลการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการของผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
  สรุปผลโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปี 2562
    -รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

    - สรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

   แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561  สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา

   
  - แบบ
  วิเคราะห์ความพึงพอใจข้าราชการ 

   
  - แบบวิเคราะห์ความพึงพอใจพนักงานจ้างตามภารกิจ

   
  - แบบวิเคราะห์ความพึงพอใจพนักงานจ้างทั่วไป

   
  - แบบวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกจ้างประจำ


  เข้าชม : 26094
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login