ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  233   คน
  สถิติทั้งหมด
  240643   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ 

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสิงห์พิม หมู่ที่ 9

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 2 จำนวน 6 แห่ง (งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 19

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 3 สาย) หมู่ที่ 12

    

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 23

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ซอยเชื่อมลงคลองลำลาง

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 14

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึงหนองไผ่ รพช. (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่บ้าน 14

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยร่วมพัฒนา 3 หมู่ที่ 20 บ้านดอนหญ้านาง

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มโป่ง หมู่ที่ 3

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เรียบคลองใหม่ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรแยกซอยตาเกณฑ์ หมู่ที่ 9 (26 ตุลาคม 2561)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 2 จำนวน 6 แห่ง (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร 2 (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 11 (8 พฤศจิกายน 2561)

   

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ดอนยางกลางทุ่ง (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 16 (8 พฤศจิกายน 2561)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปา เขต 2 จำนวน 3 แห่ง

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 25

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี หมู่ที่ 20

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยตรงข้ามชมดาวรีสอร์ท หมู่ที่ 5

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านเกษร (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 15

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 1 หลัง

   

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 16 (3  ธันวาคม 2561)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบึงใคร่นุ่น หมู่ที่ 6

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ซอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ 28

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเต่านอ จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 7

   

   

  -โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยหน้าบ้านเลขที่ 440/61 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 21

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ต่อโครงการเดิม) ซอยแสงจันทร์ฮาม หมู่ที่ 24

   

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 26

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 8

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที หมู่ที่ 9

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคลองลำราง ถึง สามแยกร่วมมิตร หมู่ที่ 21

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เส้นวัดร้าง (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 3

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1

   

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพี่น้อง ถึงนาย่ารีสอร์ท หมู่ที่ 12

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง (งวดสุดท้าย)

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จากสามแยกบ้านนายสังคม หมื่นกันยา ถึงสี่แยกบ้านทองพูล ด้วงวังหิน หมู่ที่ 22

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งบ้านนางละมัย โสภาวงษ์ หมู่ที่ 22

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านห้วยชัน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 4

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังหมู่บ้านสายฝน หมู่ที่ 2

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา

   

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 19

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายเขตถนน คสล. เส้นทางหลัก หมู่ที่ 19

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโลตัส หมู่ที่ 15

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยเส้นเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 23

   

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังโรงเรียนไปหมู่บ้านสินสุข 2 หมู่ที่ 11

   

   

   -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) สี่แยกสนามกีฬาถึงทุ่งนาท้ายบ้าน หมู่ที่ 17

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระถิน หมู่ที่ 26

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยตาคนอง หมู่ที่ 2

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 22

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (จำนวน 4 ช่วง) หมู่ที่ 18

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 1 หมู่ที่ 18

   

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยบ้านนางเทียม หงส์เงิน หมู่ที่ 22

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ถนนกลางบ้านสองฝั่ง (โครงการเดิม) หมู่ที่ 10

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเกษม-อดิเรก หมู่ที่ 1

   

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (บริเวณที่นาเษม) หมู่ที่ 1

   

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงดินลูกรังภายในชุมชนรถไฟสถานีสำราญ หมู่ที่ 2

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยสุริยงค์ หมู่ที่ 11

    

   

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโสดาพัฒนา หมู่ที่ 27

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรัง สายห้วยชัน-โคกท่า หมู่ที่ 4

   

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยกระดับ คสล. หน้าวัดบ้านดงพองพร้อมถมดินเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรัง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านดงพอง (จำนวน 11 ช่วง) หมู่ที่ 10


   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสายชล (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 25

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 25

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 19

   - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนพานเมือง หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย)

  เข้าชม : 7854
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login