นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  442280   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ 

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสิงห์พิม หมู่ที่ 9


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 2 จำนวน 6 แห่ง (งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย)

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 19

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17


   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 3 สาย) หมู่ที่ 12

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 23

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ซอยเชื่อมลงคลองลำลาง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 14

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ 9 ถึงหนองไผ่ รพช. (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่บ้าน 14

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยร่วมพัฒนา 3 หมู่ที่ 20 บ้านดอนหญ้านาง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มโป่ง หมู่ที่ 3

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เรียบคลองใหม่ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรแยกซอยตาเกณฑ์ หมู่ที่ 9 (26 ตุลาคม 2561)


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 2 จำนวน 6 แห่ง (งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย)


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร 2 (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 11 (8 พฤศจิกายน 2561)

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ดอนยางกลางทุ่ง (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 16 (8 พฤศจิกายน 2561)

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปา เขต 2 จำนวน 3 แห่ง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 25 

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี หมู่ที่ 20

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยตรงข้ามชมดาวรีสอร์ท หมู่ที่ 5

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านเกษร (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 15

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 1 หลัง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 16 (3  ธันวาคม 2561)

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบึงใคร่นุ่น หมู่ที่ 6

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ซอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ 28

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเต่านอ จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 7

   

  -โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยหน้าบ้านเลขที่ 440/61 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 21

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ต่อโครงการเดิม) ซอยแสงจันทร์ฮาม หมู่ที่ 24  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 26


   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 8

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที หมู่ที่ 9

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคลองลำราง ถึง สามแยกร่วมมิตร หมู่ที่ 21


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เส้นวัดร้าง (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 3


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพี่น้อง ถึงนาย่ารีสอร์ท หมู่ที่ 12

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง (งวดสุดท้าย)


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จากสามแยกบ้านนายสังคม หมื่นกันยา ถึงสี่แยกบ้านทองพูล ด้วงวังหิน หมู่ที่ 22

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งบ้านนางละมัย โสภาวงษ์ หมู่ที่ 22

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านห้วยชัน (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 4

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังหมู่บ้านสายฝน หมู่ที่ 2


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา 

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 19

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายเขตถนน คสล. เส้นทางหลัก หมู่ที่ 19

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโลตัส หมู่ที่ 15

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยเส้นเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังโรงเรียนไปหมู่บ้านสินสุข 2 หมู่ที่ 11

   

   -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) สี่แยกสนามกีฬาถึงทุ่งนาท้ายบ้าน หมู่ที่ 17

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระถิน หมู่ที่ 26

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยตาคนอง หมู่ที่ 2


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 22

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (จำนวน 4 ช่วง) หมู่ที่ 18

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 1 หมู่ที่ 18

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยบ้านนางเทียม หงส์เงิน หมู่ที่ 22

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ถนนกลางบ้านสองฝั่ง (โครงการเดิม) หมู่ที่ 10


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเกษม-อดิเรก หมู่ที่ 1


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านศิลา (บริเวณที่นาเษม) หมู่ที่ 1


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงดินลูกรังภายในชุมชนรถไฟสถานีสำราญ หมู่ที่ 2

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  ซอยสุริยงค์ หมู่ที่ 11


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโสดาพัฒนา หมู่ที่ 27


  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรัง สายห้วยชัน-โคกท่า หมู่ที่ 4

   

  -กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยกระดับ คสล. หน้าวัดบ้านดงพองพร้อมถมดินเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10

   

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนนดินลูกรัง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรบ้านดงพอง (จำนวน 11 ช่วง) หมู่ที่ 10


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสายชล (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 25

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 25

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 19


  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านตาเส็ง เพียคำลือ หมู่ที่ 7 (งวดสุดท้าย) 11 มี.ค. 2562)

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อไลถึงบ้านพ่ออ่วย (ซอยเบิกบาน) หมู่ที่ 25 (งวดสุดท้าย) (11 มี.ค. 2562)

      - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนพานเมือง หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย)

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านตาเส็ง เพียคำลือ หมู่ที่ 7 (งวดสุดท้าย) 11 มี.ค. 2562)
  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อไลถึงบ้านพ่ออ่วย (ซอยเบิกบาน) หมู่ที่ 25 (งวดสุดท้าย) (13 มี.ค. 2562)

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มน้อย หมู่ที่ 6 (งวดสุดท้าย) (12 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อมหาด หมู่ที่ 6 (งวดสุดท้าย) (12 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนพานเมือง หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย) (13 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยทิพวัลย์ หมู่ที่ 20 (งวดสุดท้าย) (14 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านศิลา (จำนวน 5 ซอย) หมู่ที่ 28 (งวดสุดท้าย) (22 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยค่ายมวย หมู่ที่ 27 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาอ๊อด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 22 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายดอนยาง - หัวถนน (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลังวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบรูพา 2 (ซอยบุตรชาดา) หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย) (25 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประปา หมู่ที่ 8 (งวดสุดท้าย)    (26 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จากสามแยกบ้านพักอาศัยข้าราชการตุลากรและข้าราชการศาลยุติธรรมถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 13 (งวดสุดท้าย) (27 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน คสล. ซอยตัน (ซอยริมสระ) หมู่ที่ 19 (งวดสุดท้าย) (27 มี.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีสินต่อจากโครงการเดิม (บ้านเลขที่ 32) หมู่ที่ 21 (งวดสุดท้าย)  (4 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลูกชิ้นพัฒนา หมู่ที่ 23 (งวดสุดท้าย)     (4 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยเจ็ด (แยกขวา)  (งวดสุดท้าย) (5 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 (งวดสุดท้าย) (5 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย รพช-มิตรภาพ (ข้างโรงเรียนพลตำรวจ) หมู่ที่ 24 (งวดสุดท้าย) (9 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบาย ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ซอยเพ็ญมณี (บ้านเลขที่ 42) หมู่ที่ 4  (งวดสุดท้าย) (9 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมบึงใคร่นุ่น หลังคลองชลประทานสาย 168 หมู่ที่ 5 (งวดสุดท้าย) (9 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเต่านอ- วัดป่าเทพนิมิต (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 (งวดสุดท้าย) (10 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) ถนนสายข้างวัดท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4  (งวดสุดท้าย) (10 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 6 (งวดสุดท้าย) (10 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง) จากบ้านพ่อสวน วิชัย ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8  (งวดสุดท้าย) (10 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยเส้นชายแดน หมู่ที่ 23 (งวดสุดท้าย) (11 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 13 (งวดสุดท้าย) (22 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยขามแก่น 1 หมู่ที่ 15 (งวดสุดท้าย) (22 เม.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) (3 พ.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขสมทรัพย์ หมู่ที่ 26 (งวดสุดท้าย) (17 พ.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหน้าร้านโอมโอ้ ซอย 2/1 หมู่ที่ 26 (งวดสุดท้าย) (17 พ.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านเลขที่ 41 ถึงสุดซอย หมู่ที่ 6 (งวดสุดท้าย) (21 พ.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 (งวดสุดท้าย) (5 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 12  (งวดสุดท้าย) ( 10 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยร่วมพัฒนาฝั่งขวา หมู่ที่ 21 (งวดสุดท้าย) (10 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยไก่ชน หมู่ที่ 15 (งวดสุดท้าย) (10 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสี่แยกถึงหนองจาน หมู่ที่ 27 (งวดสุดท้าย) (25 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วย สาย 167 หมู่ที่ 5 (งวดสุดท้าย) (25 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยทองวิเศษ (สองฝั่ง) หมู่ที่ 27 (งวดสุดท้าย) (25 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยโรงเรียนหนองไผ่-ศาลาผู้สูงอายุ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 (งวดสุดท้าย) (25 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามแยกวัดบ้านร้างพัฒนา หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 4 สาย) หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) (27 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหมอหญิง หมู่ที่ 12 (งวดสุดท้าย) (28 มิ.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู บ้านนางสุภาพ น้อยวังหิน หมู่ที่ 8 (งวดสุดท้าย) ( 4 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหยุย หมู่ที่ 26 (งวดสุดท้าย) ( 11 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา หมู่ที่ 11 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร 1 (จำนวน 5 ช่วง) หมู่ที่ 11 (งวดสุดท้าย) ( 15 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 11 (งวดสุดท้าย) ( 22 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ซอยร่มเย็น (ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24  (งวดสุดท้าย) ( 26 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ซอยเทพรักษา (ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24  (งวดสุดท้าย) ( 26 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ซอยแสนสบาย (ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24  (งวดสุดท้าย) ( 26 ก.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 บ้านศิลา หมู่ที่ 18 (งวดสุดท้าย) ( 5 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 (งวดสุดท้าย) ( 5 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนยาง-โกทา (รอบห้วยพระคือ) หมู่ที่ 16 (งวดสุดท้าย) ( 6 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายดอนยางดงพอง หมู่ที่ 16 (งวดสุดท้าย) ( 6 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยใต้สายไฟฟ้าแรงสูง (ช่วงซอย 13 ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 (งวดสุดท้าย) ( 7 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) ( 7 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที บ้านโกทา หมู่ที่ 9 (งวดสุดท้าย) ( 22 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนายอวน หมู่ที่ 12 (งวดสุดท้าย) ( 25 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ตรงข้ามวัดป่าโนนม่วง) หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) ( 25 ส.ค. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา บ้านดองยาง หมู่ที่ 11 (งวดสุดท้าย) ( 6 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนไปหมู่บ้านสินสุข 2 บ้านดองยาง หมู่ที่ 11 (งวดสุดท้าย) ( 6 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. เส้นไปวัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 (งวดสุดท้าย) ( 9 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่าเงิน หมู่ที่ 17 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังหมู่บ้านสายฝน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเลขที่ 265 (ช่วงที่ 1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเลขที่ 265 (ช่วงที่ 1) บ้านหนองไผ่ 21 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิวงศ์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากโรงเรียนหนองไผ่-ศาลาผู้สูงอายุ (ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 (งวดสุดท้าย) (16 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร 5 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 (งวดสุดท้าย) (17 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปา สายดอนยาง - ดงพอง (ช่วงแยก 3Lฝั่งซ้ายและขวา) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 (งวดสุดท้าย) (24 ก.ย. 2562)

  - กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16 (งวดสุดท้าย) (24 ก.ย. 2562)
  เข้าชม : 26477
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login