นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  442280   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  KM การเงิน การคลังและการพัสดุ 

  การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

  โดย.... ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองศิลา 
  .................................

  KM หมายถึงอะไร 
   ความรู้เกี่ยวกับ พรบ./ระเบียบ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      ความรู้เกี่ยวกับ แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)สำหรับจัดทำราคากลาง/ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง และการเปิดเผยราคากลาง/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง /สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) และหนังสือสั่งการที่เกี่่วข้อง 

   ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย/หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ความรู้เกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน/แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ


    สาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ต่างๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ/กฎหมายอื่นๆ   


  เข้าชม : 29587
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login