นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  42   คน
  สถิติทั้งหมด
  442268   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  คู่มือบริการประชาชน 

  1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

  2. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

  3. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

  4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  5. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

  6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

  8. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

  9. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

  10. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

  11. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

  12. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

  13. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

  14. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

  15. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔

  16. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

  17. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓

  18. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒

  19. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  20. การแจ้งขุดดิน

  21. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  22. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  23. การแจ้งถมดิน

  24. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

  25. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  26. การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  27. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  28. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  29. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

  30. การขอรับบำเหน็จปกติ  หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  31. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

  32. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่ กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

  33. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  34. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  35. การรับชำระภาษีป้าย

  36. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  37. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

  38. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  39. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  40. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

  41. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  42. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  43. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  และขนมูลฝอยทั่วไป

  44. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล

  45. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  46.
  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

  47.
  งานบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

  48.การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก 

  49. ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา
  เข้าชม : 26980
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login