ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
  • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
  • สมาชิกสภาฯ เขต 1
  • สมาชิกสภาฯ เขต 2
  • สมาชิกสภาฯ เขต 3
  • หัวหน้าส่วนราชการ
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายปกครอง
  • งานเลขานุการผู้บริหาร
  • งานตรวจสอบภายใน
  • กองคลัง‏
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง
  • ฝ่ายพัฒนารายได้
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • กองช่าง
  • ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  • ฝ่ายการโยธา
  • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  • ฝ่ายควบคุมอาคาร
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • กองการศึกษา
  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • ฝ่ายบริหารการศึกษา
  • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
  • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • กองสาธารณสุข
  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • กองวิชาการและแผนงาน
  • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  • ฝ่ายนิติการ
  • งานบริหารงานทั่วไป

  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
    ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
    Social Network
    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
    online ขณะนี้
    3   คน
    สถิติวันนี้
    207   คน
    สถิติทั้งหมด
    312948   คน
    เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
    ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 

     

    เข้าชม : 7860
    722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
    Admin Login