นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  49   คน
  สถิติทั้งหมด
  442275   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง 

   สรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง   
     
                 
   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
                   
  -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
                   
  -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
                   
  -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
                   -
  รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2564
                 
   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2564
                 
   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม  2564 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
                   -รายงานด้านจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2563         
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน  2563
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2563
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2563
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 256
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2562
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน  2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2562 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2561
                   -รายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  รายงานการรับจ่ายเงิน / งบแสดงฐานะทางการเงิน 

   
  -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
   
  -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
    
  -รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564)
    -
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
    -
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
    -รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    -รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ( ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 )
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
    -รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
    -รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562) 
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
    -รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562)
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
    -การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    -รายงานแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    -รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561)
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    -รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    -รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2560
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    -ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริงในภาพรวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    -รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ,เงินสะสม และงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2559
    -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2/2559
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1/2559
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3
    -งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2
    -รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1
    -รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556
  แผนการใช้จ่ายเงิน    

   
  -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
    -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
    -แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
    -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนการใช้จ่ายเงินรวมแยกเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
    -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
    -แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563
    -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2562         
    -แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (หลังปรับเปลี่ยนแผน)
    -แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 (หลังปรับเปลี่ยนแผน)
    -รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)     
    -รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน                                                                                                           
    -ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริงในภาพรวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  เข้าชม : 27626
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login