นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  เบอร์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลา 

   กำนันตำบลศิลา                         

  รายชื่อกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศิลา

  หมู่ที่

  บ้าน

  ชื่อ-สกุล

  โทรศัพท์พื้นฐาน

  โทรศัพท์มือถือ

  1

  ศิลา

  นายเกรียงศักดิ์    ทัพซ้าย

   

  087-2229787

  2

  หนองกุง

  นางปิยฉัตร   ติวเฮือง

   

  080-0097115

  3

  โนนม่วง

  นายสุพัฒน์  วงษ์โก

   

  086-6312721

  4

  ห้วยชัน

  นายสมบัติ   แสนสมบัติ

   

  096-4082183

  5

  บึงอีเฒ่า

  นายไพฑูรย์    บุตรจันทร์

   

  085-6489821

  6

  ท่าแก

  นายเจริญ    พิมโยยาง

   

  084-6858078

  7

  เต่านอ

  นายสถิตย์  จันทะสอน

   

  098-1457360

  8

  หนองหิน

  นายวรโชติ  จาระศรี

   

  084-5151838

  9

  โกทา

  นายอำนาจ  ลารังสิทธิ์

   

  093-3411609

  10

  ดงพอง 
  กำนันตำบลศิลา

  นายสุรัตน์  จันทาสีกา

   

  087-8655398

  11

  ดอนยาง

  นายสมศักดิ์  ทะสังขา

   

   089-8417752

  12

  โนนม่วง

  นายเทิดศักดิ์  ธรรมขันต์

   

  086-8633197

  13

  ดอนหญ้านาง

  นางกุลวรรณ  สำราญพัฒน์

   

  098-5652619

  14

  หนองไผ่

  นางสุวรรณี    พุทธาศรี

   

  094-2671222

  15

  เกษร

  นายสุจิตร  ลาม่วง

   

  098-2086948

  16

  ดอนยาง

  นายพสธร  บุรีจันทร์

   

  086-2385027

  17

  หนองกุง

  นางอุดร  ติวเฮือง

   083-0275600

  084-9810898

  18

  ศิลา

  นายลำปาง  สำราญบำรุง

   

  088-7401413 

  19

  โนนม่วง

  นายหนูรักษ์  ญาณประเสริฐ

   

  081-2631633

  20

  ดอนหญ้านาง

   นายสุภกร แสงมาลี

   

  088-5639287 

  21

  หนองไผ่

  นายเสถียร  ศรีขลา

  043-347701

  089-6224524

  22

  หนองหิน

  นายบุญสนอง  พิรุณสุนทร

  043-257367

  084-9520125

  23

  โนนม่วง

  นางณัฐินา   ครุธผาสุข

   

  087-7715620

  24

  หนองไผ่

   นางกัญฑิมา  ทรายมูล

    098-5322495 

  25

  เกษร

  นายองอาจ  บุญกอง

   

  0942650866

  26

  หนองไผ่

  นายสมคิด  สงครามยศ

   

  062-9128079

  27

  โนนม่วง

  นายสมพล  สามหาดไทย

   

  089-9420579 

  28

  ศิลา

  นายผ่าน  กาบไกรแก้ว

   

  089-9418399

                                                                                                                                               เข้าชม : 51964
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login