ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  239   คน
  สถิติทั้งหมด
  384692   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ 

  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อ

  ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )

  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

  ในวันและเวลาราชการ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1.  สัญชาติไทย

  2.  มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น
      เกิด พ.ศ.
  2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497

  3.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิลา

  4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ       เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจำ           ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง??

            1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน 1 ชุด

            2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน 1 ชุด

            3.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.    จำนวน 1 ชุด

  ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???

  สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด

   
  ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่????

            ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

  ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??

            ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้

            อายุ 60 -69 ปี            จะได้รับ  600   บาท

            อายุ 70 -79 ปี            จะได้รับ  700   บาท

            อายุ 80 -89 ปี            จะได้รับ  800   บาท

            อายุ 90 ปีขึ้นไป           จะได้รับ   1,000  บาท

  หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล หรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

  !!! เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ !!!

  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

     

  การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

            การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ
  2,000 บาท การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น

  ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.  มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

            2.  มีสัญชาติไทย

            3.  มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิลา

  การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี

            ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ โดยต้องยื่นคำขอที่เทศบาลเมืองศิลา หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น(ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น) ในวันทำการ

  ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการยื่นคำขอ?

            1.  ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง  พร้อมสำเนา  2  ชุด

            2.  บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ยื่นคำขอ พร้อมสำเนา  2  ชุด

  สำคัญมาก!!!!!!

            ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา

  ด้วยเทศบาลเมืองศิลา จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองศิลา อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่สนใจและยังไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถมาร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ที่ เทศบาลเมืองศิลา

  ***********************************************************

    

   การขอมีบัตรความพิการ

  จดทะเบียนความพิการได้ที่ไหน?

            ...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น...

  ใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนความพิการ

            1. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ

            2. บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด

      (กรณียื่นแทนให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)

            3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด

            4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

  หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วเทศบาลจะช่วยเหลืออย่างไร?

            นำบัตรประจำตัวคนพิการมาขึ้นบัญชี เพื่อขอรับเงินความพิการที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา (ชั้น ๒) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

  จดทะเบียนเบี้ยความพิการ

  ( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )

  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

  ในวันและเวลาราชการ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ

                  1.  สัญชาติไทย

                  2.  มีบัตรประจำตัวคนพิการ

                  3.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองศิลา

                  4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

                  5.  ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำนวยการตามสถานที่ที่อยู่

  ใช้หลักฐานอะไรบ้าง??

            1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ              จำนวน  1  ชุด

            2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน  1  ชุด

            3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.                จำนวน  1  ชุด

   
  หลักฐานสำหรับผู้อื่นที่มายื่นแทน

            1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  1  ชุด

            2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน  1  ชุด

            3. หนังสือมอบอำนาจ                           จำนวน  1  ชุด

   

  ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่??

            ยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกปี เวลาราชการ

  ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไหร่??

            ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

   

   !!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!

  ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

  ******************************************

   

    การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  ผู้ป่วยเอดส์ คือ ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว

   

  คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ

            1.  มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิลา

            2.  มีใบรับรองแพทย์ ( แพทย์ต้องระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ )

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

            1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1  ชุด

            2.  สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน  1  ชุด

            3.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.                จำนวน  1 ชุด

  การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์

            สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนได้

  จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไหร่?

            จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ 500 บาท

   

  *************************************************************

  ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองศิลา (ชั้น 2)

                          โทร 0-4324-6505-6 ต่อ 24      เข้าชม : 16886
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login