ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  101   คน
  สถิติทั้งหมด
  224577   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รายชื่อวัดและโรงเรียน 

  รายชื่อวัดในเขตเทศบาลเมืองศิลา 

  1.วัดสว่างสุทธาราม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง

  2. วัดม่วงศรี หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง

  3. วัดท่าโพธิ์ หมู่ที่4 บ้านห้วยชัน

  4. วัดสโมสรวนาราม หมู่ที่5 บ้านบึงอีเฒ่า

  5. วัดป่าธรรมจักร หมู่ที่6 บ้านท่าแก

  6. วัดนาถวนาราม หมู่ที่7 บ้านเต่านอ

  7. วัดสวรรค์วนาราม หมู่ที่8 บ้านหนองหิน

  8. วัดท่าราษฎ์ดงพอง หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง

  9. วัดสว่างดอนยาง หมู่ที่ 11 บ้านดอนยาง

  10.วัดโนนม่วง หมู่ที่12 บ้านโนนม่วง

  11.วัดจุณณะปิยะวนาวาส หมู่ที่14 บ้านหนองไผ่

  12.วัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่15 บ้านเกสร

  13.วัดป่าเรไร หมู่ที่16 บ้านดอนยาง

  14.วัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่17 บ้านหนองกุง

  15.วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่18 บ้านศิลา

  16.วัดอดุลแก้วมอดี หมู่ที่19 บ้านโนนม่วง

  17.วัดเกสรวนาราม หมู่ที่25 บ้านโกทา

  18.วัดป่ามหาวนาราม หมู่ที่27 บ้านโนนม่วง

  19.วัดป่าสุนทรวนาราม หมู่ที่28 บ้านศิลา

  รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา   ตั้งอยู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17

   

   

  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศิลา

  1. โรงเรียนบ้านศิลา      ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 บ้านศิลา

  2. โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง

  3. โรงเรียนบ้านโนนม่วง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง

  4. โรงเรียนสีหราชเดโชชัย   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19  บ้านโนนม่วง

  5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่15  บ้านเกษร

  6. โรงเรียนบ้านหนองหิน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน

  7. โรงเรียนบ้านโกทา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโกทา

  8. โรงเรียนบ้านดองพอง   ตั้งอยู่หมุ่ที่ 10 บ้านดงพอง

  9. โรงเรียนบ้านดอนยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านดอนยาง

  10. โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 14

  11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต9    ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านหนองไผ่

  12. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่   เข้าชม : 9370
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login