นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  51   คน
  สถิติทั้งหมด
  442277   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข้อมูลทั่วไป 

   ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

  ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลศิลา  
  รายชื่อวัดในเขตเทศบาลเมืองศิลา 

  รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา   ตั้งอยู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17

   

  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศิลา

  1. โรงเรียนบ้านศิลา      ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 บ้านศิลา

  2. โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง

  3. โรงเรียนบ้านโนนม่วง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโนนม่วง

  4. โรงเรียนสีหราชเดโชชัย   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19  บ้านโนนม่วง

  5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่15  บ้านเกษร

  6. โรงเรียนบ้านหนองหิน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน

  7. โรงเรียนบ้านโกทา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโกทา

  8. โรงเรียนบ้านดองพอง   ตั้งอยู่หมุ่ที่ 10 บ้านดงพอง

  9. โรงเรียนบ้านดอนยาง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านดอนยาง

  10. โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 14

  11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต9    ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านหนองไผ่

  12. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ 

   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา 

  - ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563
   

  เข้าชม : 19898
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login