นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  42   คน
  สถิติทั้งหมด
  442268   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  แบบคำของบประมาณ (อุดหนุน) 

  แบบคำของบประมาณ (อุดหนุน)


  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


   

   -คู่มือ

   -แบบสรุปคำขอ 

   -แบบ มท. 4-8

                            -หลักเกณฑ์ มท.4 2565 ฉบับปรับปรุง  
                                             - เงินอุดหนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
                                             - สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย วัคซีน
                                             - สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สำรวจ
                                             - อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
                         
                             -หลักเกณฑ์ มท.5 2565 ฉบับปรับปรุง
                                              - 1. การจัดการศึกษา ศพด. 65
                                              - 2. นม (ปฐมวัย) 65
                                              - 3. อาหารกลางวัน (ปฐมวัย) 65
                                              - 4. นม (ประถมศึกษา) 65
                                              - 5. อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) 65
                                              - 6. DLTV 65

                             -หลักเกณฑ์ มท.6 2565 ฉบับปรับปรุง
                                              - 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                              - 2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
                                              - 3. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสังกัด ศพด.
                                              - 4. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิก
                                              - 5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

                             -หลักเกณฑ์ มท.7 2565 ฉบับปรับปรุง
                                              - 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                                              - 2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
                                              - 3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

                             -หลักเกณฑ์ มท.8 2565 ฉบับปรับปรุง
                                              - 1. ค่าครุภัณฑ์จัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย
                                              - 2. เงินอุดหนุนชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษี
                                              - 3. เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
                                              - 4. เงินอุดหนุนชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษี

   -แบบฟอร์มบันทึกเงินงบประมาณ ในระบบ BBL

   


  เข้าชม : 18970
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login