นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายไพรัตน์ ทวีวาร
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network

  Facebook เทศบาลเมืองศิลา
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  45   คน
  สถิติทั้งหมด
  442271   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พิจารณา ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของ ทม.ศิลา ( 13 ก.ย. 2564 )
  การกำกับดูแลสถานประกอบการตามกฎหมายด้านสาธารณสุขฯ ( 24 มิ.ย. 2564 )
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 5 เม.ย. 2564 )
  แบบคำของบประมาณ (อุดหนุน) ( 17 ธ.ค. 2563 )
  งบประมาณ ( 3 พ.ย. 2563 )
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ( 28 พ.ค. 2563 )
  แผนป้องกันการทุจริต / รายงานผล ( 20 มี.ค. 2563 )
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( 19 มิ.ย. 2562 )
  แผนพัฒนาบุคลากร /การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( 20 พ.ย. 2561 )
  เทศบัญญัติ ( 8 พ.ย. 2561 )
  รายงานผลการติดตามและรายงานผล ( 7 พ.ย. 2561 )
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ( 15 ธ.ค. 2560 )
  สถิติการบริการ ( 5 เม.ย. 2560 )
  ด้านงานตรวจสอบภายใน ( 2 พ.ย. 2559 )
  ด้านงานควบคุมภายใน ( 2 พ.ย. 2559 )
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 ส.ค. 2559 )
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ( 30 ส.ค. 2559 )
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มี.ค. 2559 )
  KM การเงิน การคลังและการพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มี.ค. 2559 )
  การจัดการความรู้ (KM) ( 22 มิ.ย. 2558 )
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง ( 9 ต.ค. 2557 )
  แผนดำเนินงานประจำปี ( 12 ก.ย. 2556 )
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 10 ก.ย. 2556 )
  แผนอัตรากำลังสามปี ( 10 ก.ย. 2556 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login