ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  284   คน
  สถิติทั้งหมด
  226152   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ: ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562


  #กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  📣📣📣ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ #ตำบลศิลา #ตำบลสำราญ #ตำบลแดงใหญ่#ตำบลในเมือง #ตำบลบ้านเป็ด #ตำบลบึงเนียม #ตำบลพระลับ #ตำบลเมืองเก่า #และตำบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  ........เข้าไปตรวจดูผังเมืองรวมขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้ที่เว็บไซต์นี้👇🏽👇🏽(ลิงก์นี้) หรือเข้าไปตรวจดูที่สำนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างต้น

  ........โดยผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิ์ร้องขอหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์

  .......#สามารถยื่นคำร้องเป็นหนังสือได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ของท่าน

  📍📍#สำหรับเทศบาลเมืองศิลาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4324-6505-6 ต่อ 52,53,54

  http://www.dpt.go.th/90day/index.php?option=com_content&view=article&id=283%3Ascm3&catid=8&Itemid=116&fbclid=IwAR3XaMOGnCOe5ogOFYewiQXuG5mZLQTZ2gsNlgGT6A4QtwY8X8JP8rk5-2Q
  เข้าชม : 952


  ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก ประจำปี 2563 ( 9 ส.ค. 2562 )
  เรื่อง ประกาศผลการสำรวจ โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองศิลา พ.ศ.2562 ( 9 ส.ค. 2562 )
  ประกาศ เปิดรับสมัครการประกวดเด็กแกร่ง กล้าโชว์ กิจกรรมภายในงาน Happy Festival ( 9 ส.ค. 2562 )
  เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( 9 ส.ค. 2562 )
  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาศิลาคัพ ครั้งที่ 22 ( 9 ส.ค. 2562 )
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login