ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ฝ่ายการโยธา
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานบริหารงานทั่วไป

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  112   คน
  สถิติทั้งหมด
  312402   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ประชาสัมพันธ์

  เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ก.ค. 2563 )
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ก.ค. 2563 )
  เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มิ.ย. 2563 )
  ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองศิลาได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ผลมีการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มิ.ย. 2563 )
  เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 มิ.ย. 2563 )
  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 มิ.ย. 2563 )
  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ( 17 มิ.ย. 2563 )
  ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ( 15 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลศิลาทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว เพื่อเป็นสวนสาธารณะ ตำบลศิลา ( 9 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญทุกท่านที่มารับบริการ ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของเทศบาลเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลศิลาทุกท่านร่วมประชุมประชาพิจารณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลศิลาร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองซองแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  รายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มิ.ย. 2563 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/05/2563 )
  เรื่อง คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2563 )
  เรื่อง พายุไซโคลน อำพัน บริเวณอ่าวเบงกอล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ค. 2563 )
  ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ( 14 พ.ค. 2563 )
  ประกาศรับสมัครพนักงาน ( 1 พ.ค. 2563 )
  แจ้งการเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พ.ค. 2563 )
  เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พ.ค. 2563 )
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เม.ย. 2563 )
  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 เม.ย. 2563 )
  แจ้งข่าวสารจากการไฟฟ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 เม.ย. 2563 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง : การงดใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองศิลา บ้านหนองกุง ต.ศิลา ( 20 เม.ย. 2563 )
  #ข่าวประชาสัมพันธ์ #ช่วยกันเยอะๆค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 เม.ย. 2563 )
  แจ้งเตือน พายุฤดูร้อน 12-14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 เม.ย. 2563 )
  มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 เม.ย. 2563 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login