ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  101   คน
  สถิติทั้งหมด
  224577   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์


   


  รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์            [ ทั้งหมด 158 เรื่อง ]

  0188 : ขยะทิ้งข้างถนน ซอยมิตรภาพ 25 (อ่าน 444/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปรีชา  โยโพธิ์    เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 : 14:49
  0187 : ขอบคุณทางเทศบาลซ่อมท่อระบายนำ้ในซอยมั่งคั่งให้คะ (อ่าน 411/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:36
  0186 : หลอดไฟทาง ในซอยมั่งคั่ง เสีย กระพริบตลอดคะ (อ่าน 463/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:27
  0185 : หลอดไฟทางเสีย กระพริบตลอด (อ่าน 401/ตอบ 0) สมาชิก
       โดย  จันทิยา  เนติวิภัชธรรม    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 : 20:18
  0184 : รถขยะไม่เข้ามาเก็บขยะ2อาทิตย์แล้ว (อ่าน 445/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วีนัส  พยัคฆา    เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 : 16:19
  0183 : ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียที่เพื่อนบ้านปล่อยลงถนน (อ่าน 405/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  เดชพล   ตาลสุก    เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 : 21:59
  0182 : ได้รับคาวมเดือดร้อนจากถนนเล๊ะ (อ่าน 501/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  นายพรลภัส   ควรรณสุ    เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 : 10:28
  0181 : ถนน (อ่าน 641/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศักดิ์นรินทร์  ตรีศูนย์    เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 : 06:39
  0180 : มีปล่อยน้ำเข้ามาที่โครงการเซเรนิตี้ (อ่าน 600/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วีรลักษณ์  สินสืบผล    เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 : 09:56
  0179 : สอบถามความคืบหน้า เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือน พ.ย.ปีที่แล้ว (อ่าน 496/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สุพรรษา   เหง้าพรมนิล    เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 : 11:27
  0178 : ขอความกรุณาช่วยเหลือเรื่องรถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุด (อ่าน 519/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  นฤมล  หมื่นสีพรม    เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 : 09:43
  0177 : ท่อระบายน้ำตัน (อ่าน 559/ตอบ 3) สมาชิก
       โดย  เอนก  สะตะ    เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 : 14:31
  0176 : สอบถามความคืบหน้าที่เคยแจ้งไปครับ (อ่าน 528/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2562 : 16:43
  0175 : ท่อตันบริเวณกลางซอยครูพรม น้ำเสียไหลอาบถนนส่งกลิ่นเหม็น (อ่าน 522/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 : 19:54
  0174 : ฝุ่น กลิ่นควันไฟจากการเผาถ่าน และเผาขยะ (อ่าน 610/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  นวรัตน์  เงาะสนาม    เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 : 16:38
  0173 : ร้องเรียนควันหนาแน่น (อ่าน 584/ตอบ 2) สมาชิก
       โดย  กวิน  วิริยะประสพสุข    เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 : 19:58
  0172 : แจ้งเรื่อง กลิ่นควัน รบกวนเป็นประจำ (อ่าน 567/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  นันทวัฒน์  วิภูศักดิ์    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 : 13:55
  0171 : ขอให้สำรวจและก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำเสียบริเวณบ้านโกทาฝั่ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา (อ่าน 506/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  บอย  บ้านโกทา    เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 : 19:47
  0170 : เทศบาลไม่เก็บขยะเป็นเวลา3 อาทิตย์ (อ่าน 554/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  จารุวัฒน์  จิตโสภากุล    เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 : 15:04
  0169 : ท่อตันตรงปากซอยหน้าเซเว่นตรงข้ามหอพักฟิวเจอร์น้ำระบายไม่ได้ (อ่าน 584/ตอบ 3) สมาชิก
       โดย  สุพรรษา   เหง้าพรมนิล    เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 : 08:38
  0168 : ทางระบายน้ำซอยครูพรม หลังมอ น้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็น (อ่าน 627/ตอบ 4) สมาชิก
       โดย  เอมอร  รุ่งวรวุฒิ    เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 : 14:22
  0167 : ขออัพเดทเรื่องสุนัขส่งเสียงเห่าหอนรบกวนในยามวิกาล (อ่าน 592/ตอบ 3) สมาชิก
       โดย  ศิวพร  พิบูลกุลสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 : 08:00
  0166 : แจ้งเรื่องสุนัขเห่าหอนในยามวิกาลครั้งที่ 3 ค่ะ (อ่าน 545/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศิวพร  พิบูลกุลสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 : 05:08
  0165 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผาขยะบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่งกลินเหม็นตลอดเวลา (ครั้งที่ 2) (อ่าน 593/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  วิทยา  ศรีภักดี    เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 : 09:01
  0164 : ซอยครูพรม โนนม่วง-หลังมอ ท่อระบายน้ำตัน น้ำล้นถนน (อ่าน 564/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  เอมอร  รุ่งวรวุฒิ    เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 : 13:59
  0163 : ต่อตันบริเวณกลางซอยครูพรม (แจ้งพิกัด) (อ่าน 581/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 : 12:03
  0162 : ตัดต้นไม้พาดทับสายไฟ (อ่าน 571/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  สุธาพร  คันธารส    เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 : 11:47
  0160 : ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณกลางซอย โคลัมโบซอย2 (อ่าน 574/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  แพรธารา  จิตต์ไตรรัตน์    เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 : 16:17
  0159 : ต่อตันบริเวณกลางซอยครูพรม (อ่าน 575/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 : 20:45
  0158 : ควันจากการเผาถ่าน (อ่าน 646/ตอบ 4) สมาชิก
       โดย  ธนากร  ภูมลี    เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2561 : 16:37
  0157 : ไม่มีท่อระบายน้ำ น้ำทิ้งไหลย้อนเข้าบ้าน และเจิ่งนองถนน ฝั่งรพ.ส่งเสริมสุขภาพ บ้านโกทา (อ่าน 547/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  kata  sila    เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2561 : 11:07
  0156 : การใช้รถและถนนในหมู่บ้านโนนม่วง (แจ้งเบอร์โทรกลับ) (อ่าน 561/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปัทมา  ไชยนอก    เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 : 21:43
  0155 : การใช้รถและถนนในหมู่บ้านโนนม่วง (แจ้งเบอร์โทรกลับ) (อ่าน 610/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปัทมา  ไชยนอก    เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 : 21:42
  0154 : แจ้งเรื่องสุนัขเห่าหอนในยามวิกาลครั้งที่ 2 (อ่าน 589/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศิวพร  พิบูลกุลสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 : 00:40
  0153 : การใช้รถและถนนในหมู่บ้านโนนม่วง (อ่าน 656/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ปัทมา  ไชยนอก    เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2561 : 18:29
  0152 : แจ้งเรื่องท่อตันกับถนนเป็นหลุมครับ (อ่าน 698/ตอบ 3) สมาชิก
       โดย  ธีรนัย  เอื้อชวาลวงศ์    เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 : 15:03
  0151 : การเก็บขยะ (อ่าน 571/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ธีรยุทธ์  ธัญชนัชพรกุล    เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 14:21
  0150 : แจ้งเบอร์โทรศัพท์เรื่องสุนัขเห่าหอนเสียงดังในยามวิกาล (อ่าน 575/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศิวพร  พิบูลกุลสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 : 10:33
  0149 : สุนัขเห่าหอนเสียงดังในยามวิกาล (อ่าน 601/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ศิวพร  พิบูลกุลสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 : 01:16
  0148 : เปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อย ขอบคุณมากค่ะ ทำงานรวดเร็ว (อ่าน 544/ตอบ 1) สมาชิก
       โดย  ชฎาพร  ทาโบราณ    เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 : 10:04

  = มีภาพประกอบ   = เรื่องใหม่   = ตอบโดยเจ้าหน้าที่

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login