ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  77   คน
  สถิติทั้งหมด
  182237   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/07/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตท่อประปา สายดอนยาง - ดงพอง (ช่วงแยก 3L ฝั่งซ้ายและขวา) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำ คสล.สายบึงอีเฒ่าถึงสหกรณ์หนองหวาย หมู่ที่ 22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/07/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถดับพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยถนนหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากแยกถนนโคลัมโบถึงซอย 14 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/07/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร 5 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง) จากบ้านพ่อสงวน วิชัย ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบานเย็น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยไพบูลย์พัฒนา หมู่ที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/06/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ซอยนวลปรางถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ 28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ถนนพานเมืองถึงถนนสว่างสายชล บ้านศิลา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู จากสี่แยกสนามกีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู ถนนกลางบ้านสองฝั่ง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/05/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าร้านโอมโอ้(ซอย2/1) หมู่ที่ 26 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/05/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. ดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/05/2562 )
  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/05/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/05/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (ตรงข้ามวัดป่าโนนม่วง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที บ้านโกทา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/04/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ซอยเทพรักษา (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ซอยร่มเย็น(ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/04/2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login