ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  54   คน
  สถิติทั้งหมด
  170040   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/05/2562 )
  ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/05/2562 )
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/05/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/05/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (ตรงข้ามวัดป่าโนนม่วง) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองที บ้านโกทา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/04/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ซอยเทพรักษา (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ซอยร่มเย็น(ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ซอยแสนสบาย (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบัญญัติ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/04/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไก่ชน บ้านเกษร หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยใต้สายไฟฟ้าแรงสูง (ช่วงซอย 13 ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 16/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิวงศ์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านหนองไผ่ (จำนวน 6 ช่วง) หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล. ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเลขที่ 265 (ช่วงที่ 1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากโรงเรียนหนองไผ่-ศาลาผู้สูงอายุ(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 e-bidding ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/03/2562 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบาย้ำ ซอยเจ็ดแยกซ้าย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย 167 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิตไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/03/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งนาไผ่ล้อม 2 บ้านศิลา หมู่ที่ 18 วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/03/2562 )
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ขนาด 12 จำนวน 1 คัน ตามประกาศเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/03/2562 )
  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ดับเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามประกาศเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/02/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล.เส้นไปวัดป่าเทพนิมิตร หมู่ที่ 17 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/02/2562 )
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังหมู่บ้านสายฝน หมู่ที่ 2 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/02/2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login