ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  118   คน
  สถิติทั้งหมด
  192439   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ทม.ศิลา จัดประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองศิลา ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมกับพนักงานเทศบาลเมืองศิลา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา เพื่อเตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานประจำตำบลศิลา ร่วมประชุมหารือและแนะแนวหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย โดยการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ รุ่นที่ 2 นี้ จะมีการนำเรื่องของการฝึกอาชีพเข้ามาเป็นหลักสูตรในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันที่ประชุมยังให้ความเห็นว่า หลักสูตรเดิมที่เคยปฏิบัติมาในรุ่นที่ 1 ยังคงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซึ่งก็มีมติให้คงไว้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ แทนคนเดิมที่ได้ลาออกไป ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ได้แก่ นายสุรพงศ์ ปาสาจะ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในรุ่นที่ 2 ต่อไป

  ภาพ : สุภพ ชินอัน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   


     เข้าชม : 32
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login