ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  4   คน
  สถิติวันนี้
  101   คน
  สถิติทั้งหมด
  224577   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ตารางลงพื้นที่ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลา วันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 2562
  วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

   ตารางลงพื้นที่ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศิลา วันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 2562 

  23 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองกุง หมู่ 2,17 
  24 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองไผ่ หมู่ 21,24
  25 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านหนองไผ่ หมู่ 14,26
  26 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านโนนม่วง หมู่ 3,12,27
  30 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านโนนม่วง หมู่ 19,23
  31 ก.ค.👉🏽👉🏽 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 13,20
  1 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านดอนยาง หมู่ 11,16

  #ที่กำลังจะดำเนินการ🤝🤝🤝🤝
  2 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านโกทา หมู่ 9,25 
  5 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านหนองหินหมู่ 22,8 และบ้านเกสร หมู่ 15
  6 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านศิลา หมู่ 1,18,28 
  7 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านห้วยชัน หมู่ 4, บ้านเต่านอ หมู่ 7 
  8 ส.ค. 👉🏽👉🏽 บ้านบึงอิเฒ่า หมู่ 5, บ้านท่าแก หมู่ 6 และบ้านดงพอง หมู่ 10

  #สอบถามเพิ่มเติม 0-4324-6508

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 142
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login