ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  102   คน
  สถิติทั้งหมด
  224578   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  นักปั่นกว่า 800 คน ร่วมกันปั่นไปปล่อยปลากว่า 15,000 ตัว ที่ พุทธมณฑลอีสาน
  วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นักปั่นกว่า 800 คน ได้ปั่นจักรยานจากเทศบาลเมืองศิลา ไปถึงพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดปล่อยปลา จำนวน 15,000 ตัว ซึ่งนอกจากได้ปล่อยปลาเพื่อสร้างอานิสงค์แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังมีโอกาสสักการะองค์พระเพื่อขอพรด้วย ต่อจากนั้นนักปั่นทั้งหมดปั่นกลับมายังเทศบาลเมืองศิลา โดยผ่านถนนมิตรภาพ เลี้ยวเข้าซอยศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภาและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งช่วงท้ายของกิจกรรมนอกจากนักปั่นจะได้รับชมการแสดงจากผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลาแล้ว ยังได้รับต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านด้วย อย่างไรก็ตามกิจกรรม ปั่น ปล่อย ปลูก ครั้งที่ 4 จะสำเร็จมิได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคีเครือข่ายทุกๆด้าน รวมถึงผู้สนับสนุนจากหลายๆหน่วยงาน เทศบาลเมืองศิลา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  ภาพ : จรรยา แสนสมบัติ

  รูปภาพเพิ่มเติม...https://www.facebook.com/1398443397102041/photos/a.2404102823202755/2404103473202690/?type=3
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     เข้าชม : 204
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login