ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  79   คน
  สถิติทั้งหมด
  182239   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 (เข้าชม : 49)
  เทศบาลเมืองศิลา รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 (เข้าชม : 46)
  สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 (เข้าชม : 66)
  สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (เข้าชม : 65)
  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา (เข้าชม : 80)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส (เข้าชม : 91)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารคลีนิคหมอครอบครัวบ้านหนองกุง (เข้าชม : 74)
  รองนายก ทม.ศิลา นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี (เข้าชม : 87)
  เทศบาลเมืองศิลา เปิดรับสมัครปั่น ปล่อย ปลูก ศิลา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 (เข้าชม : 147)
  เทศบาลเมืองศิลา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562 (เข้าชม : 95)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคตา และแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นในเขตตำบลศิลา (เข้าชม : 68)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนในตำบลศิลา (เข้าชม : 80)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เปิดประชุมคณะกรรมการทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 81)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาต้านยาเสพติด (เข้าชม : 72)
  ทม.ศิลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (เข้าชม : 81)
  ทม.ศิลา รับการตรวจประเมินการจัดตั้ง กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 88)
  ศพด.ทม.ศิลา เข้าร่วมแข่งขัน "มหกรรม​การจัด​การศึกษา​ท้องถิ่น​ระดับ​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ ครั้ง​ที่​ 27 (เข้าชม : 78)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1 (เข้าชม : 75)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ปี 2562 (เข้าชม : 66)
  บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT Khonkaen) (เข้าชม : 65)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login