ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  249   คน
  สถิติทั้งหมด
  199999   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลเมืองศิลา ให้สัมภาษณ์การจัดงานศิลามินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ปี 2019 ผ่านรายการ "มองอีสานผ่าน NBT" (เข้าชม : 4)
  ขอเชิญพี่น้องนักวิ่งมาร่วม แล่นเอาบุญ เบิ่งธุงร้อยสี วิถีธรรมชุมชนเมืองศิลา (เข้าชม : 6)
  การอบรมสัมมนาวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสันนิบาตเทสบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญจรนอกภาค) (เข้าชม : 9)
  สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เข้าชม : 11)
  ทม.ศิลา จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัวเรือน (เข้าชม : 21)
  ปลัดเทศบาลเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เข้าชม : 30)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน (เข้าชม : 67)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (เข้าชม : 30)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนายคะนอง ขามธาตุ ประธานชุมชน ที่ 34 (เข้าชม : 32)
  ทม.ศิลา จัดโครงการอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เข้าชม : 50)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอาชีพเสริมการเกษตรระดับครัวเรือน (เข้าชม : 24)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด (เข้าชม : 56)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ร่วมประชุมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น (เข้าชม : 47)
  การประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 (เข้าชม : 74)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 53)
  เปิดรับสมัครแล้วนะค่ะ ศิลามินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (เข้าชม : 54)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าชม : 107)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะกรรมการบริหาร ศพด. ทม.ศิลา (เข้าชม : 90)
  ขอเชิญ ร่วมปั่นในงาน World Car Free Day 2019 (เข้าชม : 116)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ (เข้าชม : 44)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/64 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login