ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  63   คน
  สถิติทั้งหมด
  170049   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวกิจกรรม
  นายก ทม.ศิลา เป็นประธานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 8)
  นายก ทม.ศิลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 3 (เข้าชม : 8)
  เทศบาลเมืองศิลา เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี รอบ 2 (เข้าชม : 16)
  เทศบาลเมืองศิลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (เข้าชม : 10)
  รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ (เข้าชม : 12)
  สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (เข้าชม : 11)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน (เข้าชม : 15)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (เข้าชม : 23)
  รองนายก ทม.ศิลา พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามอาการและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 26 (เข้าชม : 29)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดพิธีรับมอบ บัตร หมวก ผ้าพันคอ จิตอาสา พระราชทาน ครั้งที่ 2 (เข้าชม : 26)
  เทศบาลเมืองศิลา จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 20)
  พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้แทนมอบบัตรจิตอาสา ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสา ให้แก่เทศบาลเมืองศิลา (เข้าชม : 21)
  พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยกันทำความสะอาดสถานพักพิงสัตว์ป้าเดือน (เข้าชม : 18)
  ทม.ศิลา จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองศิลา ปี 2562 (เข้าชม : 19)
  สัปดาห์ที่ 4 กับบรรยากาศการเรียนของนักเรียนผู้สูงอายุ ทม.ศิลา (เข้าชม : 18)
  ทม.ศิลา ร่วมต้อนรับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เข้าชม : 27)
  เทศบาลเมืองศิลา ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 (เข้าชม : 24)
  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (เข้าชม : 21)
  การจัดประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 (เข้าชม : 27)
  สัปดาห์ที่ 3 กับบรรยากาศการเรียนหนังสือของนักเรียนผู้สูงอายุ ทม.ศิลา (เข้าชม : 15)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/58 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login