ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • กองวิชาการและแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายนิติการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  284   คน
  สถิติทั้งหมด
  226152   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 6)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 12/11/2562
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับแผนครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 7)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 11/12/2562
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วางท่อระบายน้ำ คสล.หลังวัดป่ารัตนมงคล บ้านดอนหญ้านาง ม.13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 9)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 11/12/2562
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บริเวณข้างโรงเรียนพลตำรวจ ม.24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 11)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 11/12/2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3194)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 22/11/2562
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิตไปถึงฟาร์มเห็ด หมู่ที่ 1 (เงินสะสม 1/2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3187)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/12/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) (เงินสะสมครั้งที่ 1/2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3156)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/11/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 5 (เงินสะสมครั้งที่ 1/2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3163)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/10/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองครก (เส้นข้างคลองไผ่) หมู่ที่ 10 (เงินสะสมครั้งที่ 1/2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3161)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/11/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย 167 หมู่ที่ 5 (เงินสะสมครั้งที่ 1/2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3187)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 29/11/2562
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม(รถสตาร์ทไม่ติด) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7139 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/12/2019)
  จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 10 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หยุดเผา ในไร่นา เผาป่า และขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/12/2019)
  จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ ภาใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/12/2019)
  จ้างตรวจเช็คสภาพรถตามระยะทางการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง ๙๗๐๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/12/2019)
  จ้างเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/12/2019)
  จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/12/2019)
  จ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดกีฬาและจัดเตรียมสนามแข่งกีฬาเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/12/2019)
  จ้างจัดทำริ้วขบวนพาเหรด จำนวน 4 ขบวน เพื่อใข้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสานสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/12/2019)
  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 11/12/2019)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม สายไฮดรอลิครั่วซึม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 11/12/2019)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 3,998 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 3,939 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 3,845 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 4,061 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 3,771 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << กันยายน 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login