ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  118   คน
  สถิติทั้งหมด
  192439   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 41)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 14/08/2562
  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดจ้างพร้อมกัน ประรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 168)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 10/07/2562
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มแผน ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 209)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 05/07/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 211)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 05/07/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 453)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 07/06/2562
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 22/08/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อไลถึงบ้านพ่ออ่วย (ซอยเบิกบาน) หมู่ที่ 25 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 8)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/08/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา ซอยมยุโรวาท (ต่อโครงการเดิม) บ้านโกทา หมู่ที่ ๒๕ จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 5)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/08/2562
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 5)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/08/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 40)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/08/2562
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  รายงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด่วนที่สุด ( 21 ส.ค. 62 ) ขก 0023.3/ว 920
  โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ทั่วไป ( 21 ส.ค. 62 ) ขก ๐๐๒๓.3/ว924

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ , เอกสารคู่มือประกอบการจัดโครงการ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา คณะทำงาน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 22/08/2019)
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลา คณะทำงาน และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 22/08/2019)
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 22/08/2019)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 22/08/2019)
  จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 21/08/2019)
  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 21/08/2019)
  จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อไลถึงบ้านพ่ออ่วย (ซอยเบิกบาน) หมู่ที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 19/08/2019)
  จ้างขยายเขตประปา ซอยมยุโรวาท (ต่อโครงการเดิม) บ้านโกทา หมู่ที่ 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 19/08/2019)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ 7325 ขอนแก่น ตามรอบระยะทาง 40,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/08/2019)
  จ้างเหมาทำเอกสารคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/08/2019)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 957 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 981 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 1,009 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 1,021 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 890 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << เมษายน 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login