ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • ประธานและกรรมการชุมชนเทศบาล...
 • ประธานและกรรมการชุมชนเทศบาล...
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  36   คน
  สถิติทั้งหมด
  154854   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยกเลิกครั้งที่ 2) ในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 14/02/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 14)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/02/2562
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับแผนครั้งที่ 1 (อ่าน : 24)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18/01/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 113)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 10/01/2562
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑๓ (อ่าน : 83)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 25/12/2561
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (อ่าน : 1)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 13/02/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (อ่าน : 1)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 20 ก.พ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (อ่าน : 1)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 20 ก.พ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (อ่าน : 1)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 20 ก.พ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยกวัดบ้านร้างพัฒนา หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (จำนวน 4 สาย) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 20)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 25/01/2562
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Award 2018 ด่วนที่สุด ( 18 ก.พ. 62 ) ขก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๖๕

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามรอบกำหนด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 1780 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 20/02/2019)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากซอยบ้านแม่แสวงถึงบ้านพ่อไชยา บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 20/02/2019)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนไปหมู่บ้านสินสุข 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 20/02/2019)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยู บ้านนางสุภาพ น้อยวังหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 20/02/2019)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนยาง-โกทา (รอบห้วยพระคือ) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ : 20/02/2019)
  จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามระยะทางการใช้งาน พร้อมเปลี่ยนถ่ายวัสดุหล่อลื่นและอะไหล่ที่จำเป็นตามอายุการใช้งาน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง ๙๗๐๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 18/02/2019)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/02/2019)
  ซื้อยาและเวชภัณฑ์ (องค์การเภสัชกรรมไม่มีจำหน่าย) เพื่อใช้งานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/02/2019)
  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จำนวน 87 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/02/2019)
  ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 7248 ขอนแก่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 13/02/2019)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 440 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 436 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 510 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 450 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 415 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << กุมภาพันธ์ 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login