ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • ประธานและกรรมการชุมชนเทศบาล...
 • ประธานและกรรมการชุมชนเทศบาล...
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข้อมูลสำหรับประชาชน
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  37   คน
  สถิติทั้งหมด
  144934   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 54)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 09/11/2561
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 287)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 03/10/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 154)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 27/09/2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 252)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 25/09/2561
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 10) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 167)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 12/09/2561
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาอ็อด(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 22 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 31)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/11/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ชนิดรางยูพร้อมฝาปิด(คอนกรีตอัดแรง)จากบ้านพ่อสวน วิชัย ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลตั้งใจ หมู่ที่ 8จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 21)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/11/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายเต่านอ-วัดป่าเทพนิมิตร(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 20)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/11/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านตาเส็ง เพียคำลือ หมู่ที่ 7จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 27)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/11/2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อมหาด ศรีแก้ว หมู่ที่ 6 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 24)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 06/11/2561
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำหรับรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 8281 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 16/11/2018)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 8281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 16/11/2018)
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับใช้เปลี่ยนให้กับรถบรรทุกขยะ (ศ๖) ทะเบียน ๘๓-๕๕๕๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/11/2018)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/11/2018)
  ซื้อค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 08/11/2018)
  ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 08/11/2018)
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเขาร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 08/11/2018)
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 07/11/2018)
  ซื้อหมึก Cannon Cartridge 325 จำนวน 3 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 07/11/2018)
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 06/11/2018)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 174 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 172 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 226 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 178 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 168 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << พฤศจิกายน 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login