ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  58   คน
  สถิติทั้งหมด
  159316   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 103)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 06/03/2562
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยกเลิกครั้งที่ 2) ในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 80)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 14/02/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 116)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 08/02/2562
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรับแผนครั้งที่ 1 (อ่าน : 108)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 18/01/2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 203)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เมื่อวันที่: 10/01/2562
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเลขที่ 265 (ช่วงที่ 1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/03/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากโรงเรียนหนองไผ่-ศาลาผู้สูงอายุ(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 e-bidding ตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/03/2562
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 19/03/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน : 2)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/03/2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราค (อ่าน : 0)  รายละเอียด »
  โดย : ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     เมื่อวันที่: 18/03/2562
  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม ด้านตัวถัง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7595 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/03/2019)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/03/2019)
  จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ (ห้องหน่วยกู้ชีพ เทศบาลเมืองศิลา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๓๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/03/2019)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1345 ขอนแก่น จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/03/2019)
  ซื้ออาหารสุนัข,อาหารแมว ชนิดเม็ดสำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสุนัขและแมว ที่อยู่ภายในสถานที่กักกันโรคสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 15/03/2019)
  จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนใบมีดพร้อมซ่อมชุดดันดินหน้า รถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตฆ 1874 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/03/2019)
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 210 Ksc จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 14/03/2019)
  จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิตไปถึงฟาร์มเห็ด บ้านศิลา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/03/2019)
  จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4X8 เมตร ป้ายรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมติดตั้งของสำนักปลัด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/03/2019)
  จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย 167 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ : 12/03/2019)

  หนังสือเตรียมสอบตำแหน่งกรมการพัฒ... ( อ่าน 496 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:25   
  [[ดาวน์โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที... ( อ่าน 503 / ตอบ 0 )
      โดย : มณีนุช ใจภักดิ์  ใจภักดิ์   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 : 13:16   
  ขอทราบวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ... ( อ่าน 572 / ตอบ 1 )
      โดย : สุริยา  บุตรพันธ์   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 : 15:55    ตอบล่าสุด : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองศิลา
  เตรียมพร้อมก่อนสอบ(คู่มือสอบ) เจ... ( อ่าน 512 / ตอบ 0 )
      โดย : narumol   khojunta   เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 : 11:48   
  ภาพมุมสูง ภาพพิธีการต่างๆในมุมมอ... ( อ่าน 473 / ตอบ 1 )
      โดย : ประสมสุข  สงวนเงิน   เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 : 10:09    ตอบล่าสุด : ประสมสุข  สงวนเงิน
         
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  ควรปรับปรุง  << มีนาคม 2562 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

  Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
  Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
   
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login